Arbetsgivarlöfte

Illustration av möte

Lomma kommun ska vara en arbetsgivare som erbjuder sina nuvarande och blivande medarbetare:

Meningsfullt arbete

Medarbetare i Lomma kommun bidrar till Sveriges välfärd och medverkar till att varje invånare upplever att kommunen har dem i fokus genom livets alla skiften. Välfärdsuppdraget tillsammans med kollegor med olika kompetenser skapar ett sammanhang och en arbetsmiljö som gör arbetet extra meningsfullt.

Utveckling

Medarbetare utvecklar och utvecklas i samklang med verksamheten vilket framför allt sker genom ansvarsfulla uppdrag, praktiska erfarenheter, tillit, öppenhet för nytänkande och förbättringar samt sociala interaktioner. Utöver detta erbjuds relevanta utbildningar, kurser och seminarier. Varje medarbetare kan förvänta sig fortlöpande stöd och återkoppling genom dialog i vardagen, utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner.

Tydlighet

Handlingskraft och målmedvetenhet utifrån kommunens målkedja leder till att uppdrag genomförs och mål nås. Det är tydligt för varje medarbetare vad som förväntas i arbetet utifrån ansvar och uppdrag.

Samarbete och delaktighet

Tillsammans blir vi klokare. Genom gränsöverskridande samarbete stärker vi kommunens utveckling och fattar klokare beslut. Medarbetares delaktighet och kompetens är avgörande bidrag till verksamheternas måluppfyllelse. Det vardagliga arbetet baseras på tillit, förtroende och eget ansvarstagande.

Hållbarhet

Lomma kommun värnar hållbarhet utifrån perspektiven arbetsmiljö, ekonomi, miljö och socialt engagemang. Arbetsmiljöarbetet integreras i det dagliga arbetet och medarbetare erbjuds en arbetssituation med god balans mellan engagemang och återhämtning.

Trygghet

Framtidsjobben finns i välfärden och i Lomma kommun erbjuds trygga anställningsförhållanden med heltid som utgångspunkt, en arbetsplats fri från diskriminering och kränkningar, följsamhet till lagar, avtal och riktlinjer samt en ekonomi i balans.

Konkurrenskraftiga anställningsvillkor

Våra löner är konkurrenskraftiga och individuella med en tydlig koppling till arbetets ansvar och prestation.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: