Haboljungs fure

Tallar och gräs i Haboljungs fure

Norr om Lomma ligger Haboljungs fure, ett naturreservat som tillsammans med Kyrkfuret är kommunens största sammanhängande skogsområde.

Området är ett viktigt strövområde med stigar som används för promenader, jogging och ridning. Lomma Scoutkår som bildades år 1927 har sin scoutgård vid Naturreservatet och brukshundsklubben nyttjar ofta området. Skol- och förskoleklasser söker sig gärna hit för utflykter. Inne i de centrala delarna av Haboljungs fure uppstår verklig skogskänsla och det hör förmodligen till en av Lommas tystaste platser. Här finns också tecken på barnens aktiviteter i form av flera kojbyggen.

Skogen är ganska ung och planterades på 1950-talet för att förhindra sandflykt. Tallarna planterades i spikraka rader, vilket fortfarande syns tydligt i vissa delar av området. Skogen har därefter vuxit ganska ostört, och de äldsta tallarna i området är cirka sjuttio år gamla. Stormar har genom åren fällt vissa träd och gett utrymme för gläntbildningar och möjlighet för andra trädarter att växa upp. I anslutning till dessa gläntor utvecklas sakta en naturskogsliknande miljö.

Marken i området är sandig, och hästarna som rör sig här skapar sandblottor som fungerar som livsmiljö för ovanliga insekter och bin. Området hyser flera fågelarter, bland annat hämpling och kungsfågel, och det är möjligt att träffa på större däggdjur som rådjur, räv och vildsvin här.

Innan skogen planterades var delar av området potatisåker, och historiskt har här både funnits skog, som fälldes på 1700-talet, och ljunghedar som använts som fäladsmark. Fäladsmark var gemensam betesmark för omkringliggande byar. I den södra delen av reservatet finns en stenåldersboplats där man bland annat hittat flintverktyg.

 • gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 • ta bort vedlevande svampar
 • i trädområdena medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, i övrigt gäller jaktlagstiftningen
 • störa, samla in eller döda djur
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, göra inskrift eller dylikt
 • på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning samt att på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner
 • framföra cykel annat än på angiven väg
 • framföra motordrivet fordon eller annan farkost med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats om sådan finns
 • tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området
 • tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande eller på annat sätt övernatta
 • fiska eller på annat sätt fånga in fisk och sätta in fisk
 • bedriva jakt eller använda något slags skjutvapen med undantag för skyddsjakt
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar
 • rida
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: