Om du behöver fylla upp din mark
så att marken blir högre
kan lov behöva ges av kommunen.

I bland behövs det också lov
om du ska såga ner ett träd.

Marklov

Såväl schaktning som uppfyllning av mark som innebär att markens höjd förändras väsentligt kräver marklov ifall det sker inom detaljplanelagt område eller område med särskilda områdesbestämmelser. Marklov kan i vissa fall även krävas för trädfällning och skogsplantering.

Marklov inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område, och i vissa fall områden med speciella områdesbestämmelser, krävs alltid marklov ifall man vill schakta eller fylla upp marken och detta leder till att markhöjden ändras väsentligt. Det krävs inget marklov ifall man ändrar markhöjden till ett visst höjdläge för markytan som angivits i detaljplan. Det kan också krävas marklov för trädfällning eller skogsplantering. Detta framgår i den enskilda detaljplanen. Här kan du se vad som gäller i de enskilda detaljplanerna.

Ifall markförändringarna sker i samband med en bygglovspliktig åtgärd behövs oftast inte marklov. Förändringarna i markens höjd hanteras i sådana fall inom bygglovet.

Glöm inte att startbesked måste ges innan arbetena får påbörjas även om lov har beviljats.

Marklov utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område krävs inte något marklov. Ifall markhöjden väsentligen ändrar naturmiljön kan dock samråd med Länsstyrelsen krävas enligt miljöbalken.

Uppläggning av massor

För att lägga upp massor krävs det oftast att man gör en anmälan till miljöenheten (se masshantering) innan åtgärden genomförs. Detta gäller både inom och utom ett detaljplanelagt område. Kontakta miljöenheten i god tid innan projektet ska genomföras.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: