Vattenskoter

I Lomma kommun är det förbjudet att köra vattenskoter. Enligt förordning om användning av vattenskoter (1993:1053) är det förbjudet att framföra vattenskoter annat än i allmänna farleder och i speciella undantagna områden. Inom Lomma kommun finns inga sådana utpekade områden eller någon allmän farled.

Vilka farlederna är framgår av Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS 1988:5). En vattenskoterförare ska i likhet med andra sjötrafikanter följa de regler som finns. Samma höga krav ställs på en vattenskoterförare som på en fritidsbåtsförare. Föraren är ”befälhavare” över skotern och ska respektera reglerna i Miljöbalken och Sjölagen och visa hänsyn. Den som kör vattenskoter är ansvarig för att köra på ett sådant vis att inte miljön och andra människor påverkas.

Länsstyrelsen skriver så här: Vattenskoter får enligt Förordning (1993:1053) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om användning av vattenskoter, 2 § användas i allmän farled (dock inte närmare land än 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd) samt, enligt 3 §, i vissa av Länsstyrelsen angivna vattenområden (Länsstyrelsens föreskrifter, 12FS 2007:64):

  1. Malmö kommun, norr om Öresundsbron utanför Lernacken
  2. Trelleborgs kommun, sydväst om Smygehamn
  3. Ystads kommun, sydväst om reningsverket i Ystad
  4. Simrishamns kommun, Borrby Strandbad

Det finns alltså inga utpekade områden i Lomma kommun och därmed får vattenskoter endast köras i allmän farled. Närmast anvisat vattenskoterområde finns norr om Öresundsbron, cirka 500 m från land utanför Lernacken i Malmö kommun.

Störande buller

Intensiv körning inom ett begränsat område kan ge upphov till höga och oregelbundna ljudnivåer som kan upplevas störande för både människor och djur.

Påverkan på växt- och djurliv

I grunda vatten och mjuka bottnar finns det risk för att skador uppkommer. Vattenskotrar kan komma in på grundare vatten än andra båtar varför risken för skada kan vara större. Mjukbottnar är näringsrika för bland annat sjöfågel, fisk och ålgräs. Ålgräsängar är viktiga bland annat då de dämpar erosion och är en viktig uppfödningsplats för fiskyngel, såsom torsk.

Störning för fåglar

Vattenskoterkörning kan påverka fåglar framför allt under häckningstiden. Skotrar kommer närmre land och därmed fåglarnas bon och reden. Till exempel ejdrar, klassad som en nära hotad art i Sverige, är väldigt känsliga för störning. Skiljs honan åt från ungarna flertalet gånger kan hon överge dem.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: