Löddeåns mynning (södra)

Gräs, vattendrag och i bakgrunden havet vid Löddeåns mynning

Kävlingeån är en av Skånes största åar som avvattnar cirka 121 000 hektar mark längs sin 50 kilometer långa sträckning från Vombsjön. Söder om Löddeköpinge kallas ån för Lödde å som efter att mestadels ha runnit genom jordbrukslandskap mynnar ut i Lommabukten norr om Bjärred.

Strandområdena längs ån har ett rikt djur- och växtliv och ån hyser dessutom en artrik fiskefauna med minst 28 olika arter. Området runt åmynningen utgör ett naturreservat som bildades år 1977. Området är även ett så kallat Natura 2000-område och ingår på så sätt i EU:s nätverk för skyddade områden. Ån utgör gräns mellan Lomma kommun och Kävlinge kommun. I betesmarkerna och vassbältena finns det gott om promenadstråk och grillplatser.

Parallellt med kostigen som går i området finns en markerad strandvall som utgjorde kustlinjen för Littorinahavet för cirka 6 000 år sedan. När inlandsisen drog sig tillbaka och smälte höjdes havsnivån tills vattnet, för ca 10 000 år sedan, bröt igenom landbryggorna vid Öresund och Stora Bält och flödade in i den dåvarande insjön som nuvarande Östersjön utgjordes av. Som en följd höjdes havsnivån i det nybildade Littorinahavet till flera meter högre än dagens nivå.

I havet utanför mynningen ligger en 160 meter lång stenmur delvis ovanför vattenytan. Konstruktionen kallas Lödde kar. Det är resterna av en handelshamn som vikingarna använde. Stora skepp stannade till här och förde över lasten till mindre båtar som transporterade upp varorna längs ån.

Naturreservatet bildades framförallt på grund av det rika och varierande fågellivet som förekommer i området. Anledningen till den stora mångfalden är att här finns både salt- och sötvattenpåverkade fuktängar varierat med torrängar. Det finns ett fågeltorn i området där du kan studera fåglarna året om. Området bortom tornet får dock ej beträdas under häckningstid (15 april-15 juli) då bland annat rödbena, årta, skedand, vattenrall, skäggmes och skärfläcka med flera fåglar häckar i området. På hösten gästas området av rastande ljungpipare och på vintern övervintrar fåglar som snösparv och vinterhämpling i området.

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att gräva
 • upp växter
 • avsiktligt störa djurlivet
 • göra upp eld
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur under tiden den 1 mars – 30 september
 • rida inom området utöver vad som framför av skötselplan
 • varaktigt upplägga båt eller annan farkost
 • framföra motordrivet fordon
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare etc.
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • under tiden den 15 april – 15 juli årligen beträda vass- och fuktstråken
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: