Avgifter och regler

Ansök om plats

Lomma kommun ordnar fritidshemsverksamhet för de barn som bor i kommunen, i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller barnets eget behov.

Plats i fritidsklubb

Barn i skolår 4-6 erbjuds plats i fritidsklubb ett läsår i taget om omsorgsbehov finns. Plats i fritidshem i skolår 3 övergår automatiskt till plats i fritidsklubb skolår 4 om ingen uppsägning sker. Plats i fritidsklubb skolår 4-6 avslutas automatiskt dagen före sommarsammanslagningen. Ny ansökan till fritidsklubb ska göras inför skolår 5 och 6 om omsorgsbehov finns.

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet är en avgiftsfri fritidsverksamhet för barn i skolår 4-6 och kräver ingen föranmälan.

Taxa

I Lomma kommun används maxtaxa. Avgiftens storlek för barnomsorgen beror på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört och antalet barn som familjen har i omsorg. För inkomster över högsta avgiftsgrundande inkomst per månad, 56 250 kronor, debiteras högsta avgift.

Avgift för barn på fritidshem/fritidsklubb

  • Barn 1: 2 procent av inkomsten, dock högst 1 125 kronor/månad
  • Barn 2: 1 procent av inkomsten, dock högst 563 kronor/månad
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 563 kronor/månad
  • Barn 4: ingen avgift

Som barn 1 räknas familjens yngsta barn i omsorg, barn 2 är familjens näst yngsta barn o.s.v.

* Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad fastställs av Skolverket senast den 1 december året före bidragsåret (Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.)

Avgift för lovverksamhet för elever som inte har plats i fritidshem

  • 75 kronor per dag

För skolbarn som endast har behov av omsorg under lovdagar erbjuds lovomsorg. Verksamheten drivs tillsammans med fritidshemmet eller på fritidsklubben. Anmälan är bindande och ska göras minst en månad i förväg.

Föräldralediga

Om du är föräldraledig har ditt barn inte rätt till plats i fritidshem/fritidsklubb.

Arbetssökande

Om du är arbetssökande har ditt barn inte rätt till plats på fritidshem/fritidsklubb.

Vistelsetid

Med vistelsetid avses vårdnadshavares arbetstid/studietid inklusive restid till och från arbetet/studieplatsen. Vid studier ska registreringsintyg lämnas. Arbetsgivarintyg ska lämnas in vid begäran.

Vid deltidsarbete/deltidsstudier/skiftarbete har barn rätt till omsorg klockan 9.00-12.00 på vårdnadshavares lediga dag från och med höstterminen det år de fyller tre år och omfattas av allmän förskola. Allmän förskola följer skolans läsår och kan inte nyttjas vid lovdagar.

Vid förändring av vistelsetid ska nytt schema lämnas in minst en månad i förväg. Om det finns behov av tillfällig extra vistelsetid finns det möjlighet att tillfälligt utöka vistelsetiden under förutsättning att verksamheten medger detta. Överenskommelse ska då göras med rektor.

Sammanslagning av fritidshem görs under loven, de veckor flest barn är lediga.

Uppehåll av plats

Om ett barn inte nyttjar sin placering i fritidshem/fritidsklubb under mer än 60 dagar utan överenskommelse med rektor så avslutas platsen, sommarlovet undantaget.

Fortbildningsdagar

För att ge personalen inom fritidshem omsorg möjlighet till fortbildning och utvärdering hålls verksamheten stängd fem dagar per kalenderår. Omsorg dessa dagar erbjuds vid behov med vikarier på någon förskola/fritidshem i kommunen. För dessa dagar medges ingen avgiftsreducering.

Studerande

Är du studerande ska du styrka dina studier genom att vid varje terminsstart (augusti och januari) skicka in registreringsintyg till Lomma kommun. Studierna måste vara studiemedelsberättigade.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader från det att uppsägningen inkommit. Du betalar för platsen under uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Om din rätt till fritidshem/fritidsklubb ändras på grund av arbetslöshet eller föräldraledighet är uppsägningstiden en månad, oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Plats i fritidshem i skolår 3 övergår automatiskt till plats i fritidsklubb skolår 4 om ingen uppsägning sker. Plats i fritidsklubb skolår 4-6 avslutas automatiskt dagen före sommarsammanslagningen.

Avgiftens storlek

Avgiftens storlek bestäms av den sammanlagda bruttoinkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress, även den som inte är vårdnadshavare. Den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos debiteras. Om endast en vårdnadshavare har behov av omsorg för barnet, debiteras denna vårdnadshavare oavsett folkbokföring, Syskonrabatt utgår för vårdnadshavare som debiteras för mer än ett barn i omsorg. Den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos debiteras. Om endast en vårdnadshavare har behov av omsorg för barnet, debiteras denna vårdnadshavare oavsett folkbokföring.

Egen företagare

För näringsverksamhet är det överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet som anges som bruttoinkomst.

Ändrade familjeförhållanden

Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel att samboskap och äktenskap inleds eller avslutas) är det viktigt att meddela Lomma kommun eftersom det kan påverka din avgift.

Avgift ska betalas

  • från det datum barnet erbjuds plats i fritidshem, även under inskolningsperioden
  • så länge barnet har en plats, även vid sjukdom, semester, uppsägningstid och personalens fortbildningsdagar
  • månadsvis, tolv månader om året

Avgiften ska vara betald den siste i varje kalendermånad den månad avgiften avser. Den månad barnet börjar eller slutar i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg tas en avgift ut med 1/30 av månadsavgiften per dag.

Om avgiften inte betalas

Om du inte betalar fakturan får du en betalningspåminnelse sju dagar efter fakturans förfallodag. Om du fortfarande inte betalar skulden efter ytterligare tio dagar skickar vi den vidare till inkassobolaget som skickar ut ett inkassokrav. Om du då fortfarande inte betalar kommer inkassobolaget att driva skulden vidare och vid två obetalda fakturor informeras du om avstängning av ditt barns omsorgsplats samtidigt som en kopia skickas till socialförvaltningen.

Frånvaro på grund av sjukdom eller skada

Om barnet varit frånvarande en månad eller mer på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om att bli befriad från avgift. Ansökan görs till rektor. Läkarintyg som styrker uppgifter om sjukdom eller skada ska skickas med ansökan.

Reducering av avgift

Nedsättning och befrielse från avgift kan medges om det finns särskilda skäl. Ansökan lämnas till rektor.

Inkomstanmälan

Räkningsmottagare/hushåll som får ändrade inkomster ska lämna ny inkomstanmälan. I de fall avgiften ändras så gäller den ändrade avgiften från och med det månadsskifte efter det att inkomstanmälan har kommit in. Inkomstuppgift ska lämnas minst en gång per år. Reglering av för hög eller låg debiterad avgift sker tidigast påföljande månad. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har när som helst rätt att begära in inkomstanmälan. Räkningsmottagare som inte lämnar in begärda inkomstuppgifter påförs maxtaxa. Avgiftskontroll genomförs varje år och går till så att alla månadsavgifter för förskola, familjedaghem och fritidshem som du betalat in under ett år jämförs med ditt hushålls deklarerade bruttoinkomster för samma år. Månadsavgiften baseras på hela hushållets genomsnittliga månadsinkomst. Avgiften beräknas genom att lägga ihop alla skattepliktiga inkomster i ditt hushåll under året och sedan dela summan med tolv. Kontrollen görs för två år bakåt i tiden.

Avgiftsgrundande inkomster

Som avgiftsgrundande inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster och bidrag som omfattas av inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Detta är till exempel lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (även inkomst från utlandet), föräldrapenning, pension (ej barnpension), sjukersättning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning och vårdbidrag för vård och tillsyn.

Försörjningsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag och introduktionsersättning är exempel på inkomster som inte räknas som avgiftsgrundande inkomst.

Hör av dig om du har frågor

Vi är här för att hjälpa dig.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kristina Liljenström
Senast uppdaterad: