Avgifter och regler

Plats i fritidsklubb 10-12 år

Barn i skolår 4-6 erbjuds plats i fritidsklubb ett läsår i taget om omsorgsbehov finns. Ansökan ska göras senast fyra månader innan plats önskas. När vi får din ansökan skickas en bekräftelse att vi mottagit och godkänt din ansökan. Den dag som registreras som ködatum är fyra månader före den dag som är anmäld som önskad placeringsstart. Om ansökan inkommit senare, d.v.s. mindre än fyra månader före önskad placeringsstart, är ködatum ankomstdag för ansökan. Om flera barn har samma ködatum ligger barnets födelsedatum till grund för placering, d.v.s. yngre barn går före äldre.

Lediga platser fördelas till barn i kö enligt följande turordning:

 1. Förtur till plats för barn med behov av särskilt stöd.
 2. Ködatum. Vid lika ködatum går yngre barn före äldre.

Om plats inte finns på fritidsklubb hänvisas till den öppna fritidsverksamheten.

Omsorg på obekväm arbetstid

Lomma kommun erbjuder omsorg på obekväm tid mellan klockan 18.30-21.00 på vardagar och 06.30-21.00 på helger och röda dagar. Ansökan Pdf, 348.3 kB, öppnas i nytt fönster. ska göras minst en månad innan omsorg önskas och arbetsgivarintyg samt schema för vistelsetider ska bifogas ansökan.

Taxa

I Lomma kommun används maxtaxa. Avgiftens storlek för barnomsorgen beror på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört och antalet barn som familjen har i barnomsorg. Den högsta avgiften för ett barn är 1 478 kronor per månad. Det betalar den familj som har ett barn i förskoleverksamhet och en sammanlagd bruttoinkomst på 50 340 kronor per månad eller mer.

Avgifter 2021 för barn på fritidsklubb

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten, dock högst 1 007 kronor/månad
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten, dock högst 503 kronor/månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 503 kronor/månad
 • Barn 4: ingen avgift

Som barn 1 räknas familjens yngsta barn i omsorg, barn 2 är familjens näst yngsta barn o.s.v.

Avgift 2021 för lovverksamhet för elever som inte är på fritidshem

 • 75 kronor per dag

För skolbarn som endast har behov av omsorg under lovdagar erbjuds lovomsorg. Verksamheten drivs tillsammans med fritidshemmet eller på fritidsklubben. Anmälan Pdf, 351.1 kB, öppnas i nytt fönster. är bindande och ska göras minst en månad i förväg.

Föräldralediga

Om du är föräldraledig har ditt barn inte rätt till plats på fritidsklubb.

Arbetssökande

Om du är arbetssökande har ditt barn inte rätt till plats på fritidsklubb.

Vistelsetid

Du väljer grund för placering utifrån den vistelsetid ditt barn har behov av. Med vistelsetid menas föräldrars arbetstid/studietid inklusive restid till och från arbetet/studieplatsen. Vid studier ska registreringsintyg lämnas. Arbetsgivarintyg ska lämnas in vid begäran.

Vid förändring av vistelsetid måste nytt schema lämnas in minst en månad i förväg. Vid förändring av grund för placering ska även den ändras minst en månad i förväg. Om det finns behov av tillfällig extra vistelsetid, utöver den tid som gäller enligt schemat, finns det möjlighet att tillfälligt utöka vistelsetiden under förutsättning att verksamheten medger detta. Överenskommelse ska då göras med förskolechef/rektor. Sammanslagning av förskolor och fritidshem görs under loven, de veckor flest barn är lediga.

Uppehåll av plats

Om ett barn inte nyttjar sin placering i fritidsklubb under mer än 60 dagar utan överenskommelse med rektor så avslutas platsen, sommarlovet undantaget.

Fortbildningsdagar

För att ge personalen inom fritidsklubb möjlighet till fortbildning och utvärdering hålls verksamheten stängd fyra dagar per kalenderår. Omsorg dessa dagar erbjuds vid behov med vikarier på någon förskola i kommunen. För dessa dagar medges ingen avgiftsreducering.

Studerande

Är du studerande ska du styrka dina studier genom att vid varje terminsstart (september och februari) skicka in registreringsintyg till Lomma kommun. Studierna måste vara studiemedelsberättigande.

Studerande

Är du studerande ska du styrka dina studier genom att vid varje terminsstart (augusti och januari) skicka in registreringsintyg till Lomma kommun. Studierna måste vara studiemedelsberättigade.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader från det att uppsägningen inkommit. Du betalar för platsen under uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Om din rätt till fritidsklubb ändras på grund av arbetslöshet eller föräldraledighet är uppsägningstiden en månad, oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Plats i fritidshem i skolår 3 övergår automatiskt till plats i fritidsklubb skolår 4 om ingen uppsägning sker. Plats i fritidsklubb skolår 4-6 avslutas automatiskt dagen före sommarsammanslagningen.

Avgiftens storlek

Avgiftens storlek bestäms av den sammanlagda bruttoinkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress, även den som inte är vårdnadshavare. Den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos debiteras. Om endast en vårdnadshavare har behov av omsorg för barnet, debiteras denna vårdnadshavare oavsett folkbokföring, Syskonrabatt utgår för vårdnadshavare som debiteras för mer än ett barn i omsorg. Den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos debiteras. Om endast en vårdnadshavare har behov av omsorg för barnet, debiteras denna vårdnadshavare oavsett folkbokföring.

Egen företagare

För näringsverksamhet är det överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet som anges som bruttoinkomst.

Ändrade familjeförhållanden

Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel att samboskap och äktenskap inleds eller avslutas) är det viktigt att meddela Lomma kommun eftersom det kan påverka din avgift.

Avgift ska betalas

 • från det datum barnet erbjuds plats i i fritidsklubb
 • så länge barnet har en plats, även vid sjukdom, semester, uppsägningstid och personalens fortbildningsdagar
 • månadsvis, tolv månader om året

Avgiften ska vara betald den siste i varje kalendermånad den månad avgiften avser. Den månad barnet börjar eller slutar i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg tas en avgift ut med 1/30 av månadsavgiften per dag.

Om avgiften inte betalas

Om du inte betalar fakturan får du en betalningspåminnelse sju dagar efter fakturans förfallodag. Om du fortfarande inte betalar skulden efter ytterligare tio dagar skickar vi den vidare till inkassobolaget som skickar ut ett inkassokrav. Om du då fortfarande inte betalar kommer inkassobolaget att driva skulden vidare och vid två obetalda fakturor informeras du om avstängning av ditt barns omsorgsplats samtidigt som en kopia skickas till socialförvaltningen.

Frånvaro på grund av sjukdom eller skada

Om barnet varit frånvarande en månad eller mer på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om att bli befriad från avgift. Ansökan görs till rektor. Läkarintyg som styrker uppgifter om sjukdom eller skada ska skickas med ansökan.

Reducering av avgift

Nedsättning och befrielse från avgift kan medges om det finns särskilda skäl. Ansökan lämnas till chef för fritidsklubb.

Inkomstanmälan

Räkningsmottagare/hushåll som får ändrade inkomster, för en månad eller längre period, ska lämna ny inkomstanmälan så fort som möjligt. I de fall avgiften ändras så gäller den ändrade avgiften från och med det månadsskifte efter det att inkomstanmälan har kommit in. Inkomstuppgift ska lämnas minst en gång per år. Reglering av för hög eller låg debiterad avgift sker tidigast påföljande månad. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur & fritid har när som helst rätt att begära in inkomstanmälan. Räkningsmottagare som inte lämnar in begärda inkomstuppgifter påförs maxtaxa. Avgiftskontroll genomförs varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt, alla ska betala rätt avgift. Kontrollen görs för två år bakåt i tiden.

Avgiftsgrundande inkomst

Som avgiftsgrundande inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster och bidrag som omfattas av inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Detta är till exempel lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (även inkomst från utlandet), föräldrapenning, pension (ej barnpension), sjukersättning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning och vårdbidrag för vård och tillsyn.

Försörjningsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag och introduktionsersättning är exempel på inkomster som inte räknas som avgiftsgrundande inkomst.

Hör av dig om du har frågor

Vi är här för att hjälpa dig.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kristina Liljenström
Senast uppdaterad: