Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad

Gräsmarker mot kustlinje med byggnader i fjärran

Söder om Lomma finns ett 250 hektar stort naturreservat som skapades år 2008. Stora delar av området ingår även i EU:s nätverk för skyddade områden och är ett så kallat Natura 2000-område.

Det mesta av naturreservatet ligger i havet som här är grunt med sandrevlar och har täta ålgräsbestånd. Många fiskar, musslor, havsborstmaskar och kräftdjur använder ålgräset som gömställe och för att lägga sin rom då ynglen är här skyddade från faror. Strandängarna i området hyser betes- och salttåliga arter vilket leder till en speciell insektsfauna. Fåglar som är karakteristiska för området är bland andra skärfläcka, fisktärna, skedand, strandskata, tofsvipa och gulärla.

Reservatet har stora kulturhistoriska värden. Under andra världskriget skapades en försvarslinje lägst kusten i Skåne och Blekinge kallad Per Albinlinjen vilket utgör en unik händelse. Längs sträckan finns olika typer av betongvärn kvar.

Strandängarna vid Tågarps hed och Alnarps fälad användes troligen ända sedan bronsåldern som fäladsmark, det vill säga gemensam betesmark utanför inägorna för de kringliggande byarna och tång och torv samlades även in. Så här såg det ut oavbrutet längs hela kusten i sydvästra Skåne. Markanvändningen förändrades på 1800-talet efter att de laga skiftena genomförts och betestrycket blev svagare och svagare. År 2004 återupptogs betet för att återskapa det kulturhistoriska kustlandskapet.

 • under hela året beträda på kartan markerat vattenområde (karta ) och under tiden 15 mars – 30 september beträda reservatets landområde
 • spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • plocka eller gräva upp växter
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning
 • utöva fritidsaktiviteter som kan störa djurlivet så som flyga med modellplan eller drake, eller
 • framföra radiostyrda farkoster i vattenområdet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: