Om du vill sätta upp en skylt
som är större än 1 x 1 meter
eller en ljusanordning till exempel
vid din affär eller restaurang
behöver du få lov från kommunen.

Skylt och ljusanordning

För att sätta upp en skylt som är större än 1 kvadratmeter eller ljusanordning samt flytta eller väsentligt ändra dessa, inom ett detaljplanerat område så måste man beviljas lov för detta. Detta gäller såväl fristående skyltar och ljusanordningar som sådana som fästs på fasader. Dessa bestämmelser gäller även för tillfälliga skyltar, flaggor, vepor, reklam på markiser samt reklammålningar direkt på fasader. Lov söks hos byggenheten. Glöm inte att startbesked måste ges innan arbetena får påbörjas även om lov har beviljats. 

Skyltar invid vägar

Det krävs alltid tillstånd för skyltar även utanför detaljplanelagda områden ifall skylten placeras närmre än 50 meter från väg. Sådana tillstånd söks hos Länsstyrelsen. Om skylten ska placeras i själva vägområdet söks tillstånd hos Trafikverket.

Skyltar i centrumområdet i Lomma

I centrumtorget med omgivning (för exakt utbredning se detaljplan 07/02) finns det specifika riktlinjer kring skyltar och ljusanordningar. Skyltarna ska placeras i ett sammanhang och anpassas till småstadens utseende och eftersträva tydlighet, enkelhet och grafisk skönhet. Fristående skyltar begränsar framkomligheten varför generellt sett endast skyltar på fasader godkänns.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: