Överförmyndarverksamhet

Överförmyndarverksamheten skall fullgöra de uppgifter för överförmyndare som beskrivs främst i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen.

  • att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare
  • att föra register över tillsynsverksamheten
  • att tillse att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs

Syftet med verksamheten är att förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Jennie Raneke
Senast uppdaterad: