Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Överförmyndare

Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är att se till att förmyndare för barn under 18 år och gode män eller förvaltare sköter sina uppdrag i enlighet med föräldrabalkens regler.

Överförmyndare

En överförmyndare granskar bland annat den ekonomiska redovisning som gode män och förvaltare är skyldiga att lämna efter varje kalenderår. Även föräldrar är skyldiga att lämna in en årsräkning om ett barn har egendom värd mer än 8 basbelopp. Vid tillsynen ska överförmyndaren särskilt se till att den enskildes tillgångar används för hans eller hennes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade och ger en skälig avkastning.

Verksamheten tillhör kommunens obligatoriska uppgifter. Socialnämnder och andra myndigheter är skyldiga att på begäran lämna ut de uppgifter som överförmyndarnämnden behöver för sin tillsynsverksamhet.

Personer verksamma under socialnämnden samt vissa landstingsanställda är skyldiga att anmäla om de uppmärksammar att en enskild person har behov av stöd av en god man eller en förvaltare. Beslut om godmanskap eller förvaltarskap fattas normalt av domstol.

Numera kan en person som har fyllt 18 år inte bli förklarad omyndig. Under vissa omständigheter kan förvaltarskap beslutas vilket helt eller delvis kan innebära en "ekonomisk omyndigförklaring".

God man

Förutsättningar för att god man ska utses är att behov finns på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagad hälsa eller liknande och att behovet kan inte lösas på ett mindre ingripande sätt med t ex fullmakt eller bankservice.

Godmanskap bygger på frivillighet, vilket innebär att beslut om godmanskap inte kan meddelas utan samtycke från den för vilken godmanskap ska anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar detta. Den gode mannen är skyldig att så långt möjligt samråda med huvudmannen och inhämta dennes samtycke till de rättshandlingar som ska företas för dennes räkning. Undantag från regeln gäller när huvudmannens hälsotillstånd utgör hinder för samtycke.

Godmanskapet omfattar hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, men kan begränsas till någon av dessa uppgifter. Huvudmannen kan när som helst begära att godmanskapet ska upphöra. Om den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom kan förvaltarskap komma i fråga. I dessa fall krävs inte samtycke från den enskilde. Tingsrätten fattar de formella besluten.

Anmälan om behov kan göras av läkare, kurator, föreståndare m.fl. (Kommunal tjänsteman är skyldig att anmäla behov av ställföreträdare bl.a. enligt 15 § LSS).

Anmälan bör skickas till överförmyndaren, Lomma kommun, 234 81 Lomma. Anmälan bör innehålla följande uppgifter:

  • Personuppgifter, inklusive personnummer
  • Social situation
  • Boende
  • Hälsotillstånd
  • Nära anhöriga
  • Kontaktperson
  • Ekonomisk situation, eventuella befintliga fullmakter
  • Gärna ett förslag på en lämplig god man
  • Huvudmannens underskrift på ansökan/anmälan om möjligt
  • Läkarintyg enligt speciellt formulär

Den enskildes egen ansökan bör skickas till överförmyndaren som kontaktar tingsrätten. En egen ansökan bör innehålla samma uppgifter som ovan vid anmälan. Behörig sökande är den enskilde själv, en nära anhörig eller överförmyndaren.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Jennie Raneke
Senast uppdaterad: 2018-02-20