Behandling av personuppgifter (GDPR)

Lomma kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) och svensk följdlagstiftning.

Dataskyddsförordningen är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla former av information som kan knytas till en levande person. Det är självklara uppgifter som namn, adress och personnummer, men även uppgifter som fastighetsbeteckning eller ett foto där en person kan identifieras.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är en åtgärd eller en kombination av åtgärder som innefattar hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering, bearbetning, sammanställning, lagring och radering av personuppgifter.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

I de allra flesta fall har du själv lämnat dina personuppgifter till kommunen för att vi ska kunna hantera ditt ärende, men ibland kan vi ha fått dina personuppgifter från till exempel en annan myndighet.

Vad händer med dina personuppgifter?

När du kontaktar kommunen via telefon, e-post, webbformulär/blanketter eller e-tjänster lämnar du vissa uppgifter om dig själv för att vi ska kunna komma i kontakt med dig och påbörja handläggningen av ditt ärende. De tjänstepersoner som hanterar ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. Det kan exempelvis vara registrator, handläggare, skoladministratör med flera, beroende på vilken typ av ärende det handlar om.

I vissa fall måste vi lämna dina uppgifter till myndigheter utanför kommunen, som till exempel till Skatteverket.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Kommunen behöver uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt. Dina personuppgifter behandlas enbart om vi har en motiverad anledning att göra det. Om dina personuppgifter behöver behandlas av en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan en ny behandling påbörjas.

När får kommunen behandla dina personuppgifter?

För att kommunen ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen.

Detta är de rättsliga grunderna för kommunens personuppgiftsbehandlingar:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.

Kommunen kommer främst att använda de rättsliga grunderna rättslig förpliktelse, uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning och avtal.

När kommunen har en skyldighet enligt lag att erbjuda vissa tjänster, som exempelvis skola eller socialtjänst, har kommunen också rätt att behandla personuppgifter om dig för att kunna uppfylla kraven enligt lagstiftningen. I dessa fall är den rättsliga grunden för kommunens behandling av personuppgifter rättslig förpliktelse.

Vissa verksamheter/tjänster erbjuder kommunen trots att det inte finns ett specifikt lagkrav, men där verksamheten ryms inom vad som tillhör den kommunala kompetensen. När du väljer att ta del av en sådan verksamhet, till exempel kulturskolan, får kommunen behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett så kallat allmänt intresse.

Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att behandla dina personuppgifter.

När du har ett avtal med kommunen får kommunen hantera dina personuppgifter för att fullgöra avtalet.

Vilken lagring sker av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas av kommunen när det är nödvändigt för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det gäller exempelvis din ansökan om bygglov, din ansökan om barnomsorgsplats eller när du har ställt en fråga till kommunen som du vill ha svar på.

Handlingar innehållande personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna handlingar. Kommunen måste spara eller gallra handlingarna utifrån gällande lag och fastställda så kallade informationshanteringsplaner med gallringsfrister. Olika lagringstider finns för olika former av handlingar.

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

När dina personuppgifter behandlas av oss har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att ta del av dina och dina barns personuppgifter
 • Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas
 • Du har rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
 • Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter
 • Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet när det gäller behandling av personuppgifter.

Eftersom det finns särskilda regler vad det gäller hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud

Kommunstyrelsen och övriga politiska nämnder är personuppgiftsansvariga inom sina respektive ansvarsområden. Varje personuppgiftsansvarig har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Dataskyddsombudet ska även informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler bland annat till registrerade personer.

Dataskyddsombud är Therese Jigsved genom Sydarkivera, Du når henne via dataskydd@sydarkivera.se

Se de olika personuppgiftsansvariga nämnderna nedan:

Personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud i Lomma kommun

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud

Kommunstyrelsen

dataskydd@sydarkivera.se

Barn- och utbildningsnämnden

dataskydd@sydarkivera.se

Kultur- och fritidsnämnden

dataskydd@sydarkivera.se

Miljö- och byggnadsnämnden

dataskydd@sydarkivera.se

Socialnämnden

dataskydd@sydarkivera.se

Samhällsbyggnadsnämnden

dataskydd@sydarkivera.se

Valnämnden

dataskydd@sydarkivera.se

Överförmyndaren

dataskydd@sydarkivera.se

Revisionen

dataskydd@sydarkivera.se

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peder Severin

Senast uppdaterad: