Upphandling och inköp

Pågående upphandlingar

Lomma kommun strävar efter att förenkla och kvalitetssäkra upphandlingsarbetet och sköter därför hela upphandlingsprocessen elektroniskt.

Kommunen annonserar alla sina upphandlingar, publicerar förfrågningsunderlag och tar emot anbud via Visma Tendsign. Första gången måste du registrera dig för att kunna logga in. Detta är gratis och tar bara några minuter.

Support för frågor och hantering av systemet: tendsignsupport@opic.com

Vill du veta mer om vilka regler som gäller för företag som vill göra affärer med offentlig sektor? Ta gärna del av information i den här broschyren Pdf, 160 kB..

Tips till anbudslämnare

Om du vill lämna anbud är det viktigt att:

  • Läs noga igenom förfrågningsunderlaget.
  • Frågor ska ställas så tidigt som möjligt under anbudstiden och senast tio dagar innan sista anbudsdag.
  • Kontrollera att du uppfyller alla skallkrav, anbudet kommer annars att förkastas.
  • Svara på alla frågor som ställs och bifoga de dokument som begärs.
  • Ange noggrant allt som är viktigt för bedömningen, utrymmet för att komplettera och ändra när anbudet lämnats är mycket litet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
  • Vid elektroniska anbud kan man ta tillbaka och ändra sitt anbud till och med klockan 23.59 sista anbudsdagen.
  • Ange en bevakad e-postadress vid registrering av företaget. All kommunikation kommer att skickas till registrerad adress per automatik, inklusive tilldelningsbeslut.
  • Vid elektronisk upphandling stängs möjligheten för inlämning av anbud klockan 23.59 sista anbudsdag.

Regler för upphandling

Alla varor och tjänster som köps in till Lomma kommun ska konkurrensutsättas och upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och lagen om valfrihetssystem (LOV).

Grundläggande principer

Lagarna bygger på EU-lagstiftning med fem grundläggande principer som ska iakttas vid varje upphandling:

Ickediskriminering

Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (till exempel medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland). Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen.

Likabehandling

Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag.

Proportionalitet

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

Öppenhet/transparens

Principen om öppenhet (transparens) innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs.

Ömsesidigt erkännande

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EES-länder.

Inköp regler och policy

Kommunfullmäktige antog i augusti 2016 en ny upphandlingspolicy samt anvisningar. Upphandlingspolicyn och anvisningar för upphandlingsverksamheten bestämmer hur inköp och upphandlingar ska genomföras i kommunen.

Kontaktuppgifter

Ib Nilsson

Upphandlingssamordnare

Sidansvarig: Ib Nilsson

Senast uppdaterad: