Brandskyddsdokumentation

Enligt Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5:12 ska en brandskyddsdokumentation upprättas, dock ej för komplementbyggnader som är högst 15 kvm.

Brandskyddsdokumentationen ska beskriva att byggnadens brandskydd överensstämmer med kraven i kap 5 BBR.

Ur brandskyddsdokumentationen ska det bland annat framgå:

  • Byggnadens och dess komponenters utformning avseende brandskydd och bärförmåga vid brand.
  • Plan för drift och skötsel.
  • Eventuell anpassning med hänsyn till räddningstjänstens förmåga
  • Förutsättningar som kan innebära begränsningar för hur byggnaden används, till exempel maximalt personantal, brandbelastning et cetera.

Brandskyddsdokumentation utgör ett viktigt verktyg för samordning av brandskyddsfrågor mellan olika aktörer såsom arkitekt, konstruktör, VVS och el, med flera. Brandskyddsdokumentationen ska finnas framme till det tekniska samrådet, och sedan kontinuerligt kompletteras och förändras i takt med den fortsatta projekteringen.

En brandskyddsdokumentation bör normalt upprättas av en brandkonsult eller annan med erforderlig brandteknisk kompetens, och bör alltid kvalitetsgranskas av någon annan person med erforderlig kompetens.

Brandbesiktning

Innan byggnaden får tas i bruk ska en brandbesiktning utföras för att säkerställa att brandskyddsdokumentation följts. Brandskyddsdokumentationen revideras till en relationshandling och ska överensstämma med slutresultatet.

En brandskyddsdokumentation utgör även en viktig stomme i fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens plan för kommande tillsyn och underhåll.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: