Logoped

Barn som blåser på en blomma

Vi logopeder erbjuder förskolor och skolor logopedisk kompetens. Logopedverksamheten i Lomma kommun är en del av den Centrala barn-och elevhälsan och arbetar på uppdrag från rektor på förskolor och skolor i kommunen. Vi utgår från våra lokaler på Vinstorpsskolan i Lomma.​​

Vi arbetar på rektors uppdrag och våra insatser är hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Vårt mål är att stärka skolornas och pedagogernas kompetens att möta alla barn och elever, utifrån deras unika behov och förutsättningar. Vi logopeder har kompetens inom områdena tal/språk, kommunikation, läsning/skrivning samt räknesvårigheter.

Logopedinsatser kan handla om:

  • Konsultation, handledning och utbildning till pedagoger i förskola/skola. Det kan röra sig om olika svårigheter inom exempelvis inlärning, språk, kommunikation, social interaktion, och olika funktionsvariationer.
  • Utredning och bedömning när skolan har frågor kring elevers lärande kopplat till språk, läsning, skrivning och/eller räknesvårigheter. Utredningarna görs ofta i samarbete med psykolog för att få en bred bild av elevens utmaningar och styrkor.
  • Remisser med frågeställning dyslexi kan skickas om pedagogiska tester visar på svårigheter och insatser har gjorts.

Vi följer både hälso- och sjukvårdslagen och skollagen vilket innebär att vi har journalplikt och sekretess.

För direkt träning och behandling av svårigheter med uttal och/eller språk, stamning och röstbesvär hänvisar vi till Region Skånes logopedmottagningar.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: