Upplåtelse av allmän platsmark

Vad är upplåtelse av allmän platsmark och offentlig plats?

Nästan alla platser utomhus i Lomma kommun där allmänheten kan röra sig är offentliga platser, till exempel torg, parker, trottoarer och gator. För att få nyttja offentlig plats för exempelvis försäljning, evenemang, uppställning av container och liknande måste tillstånd sökas hos polismyndigheten.

Samhällsbyggnadsförvaltningens gatu- och parkenhet fungerar som remissinstans åt polismyndigheten vid ansökning av upplåtelse av allmän platsmark. Kommunen har vetorätt, vilket innebär att polisen inte kan utfärda ett tillståndsbevis om kommunen avstyrkt ansökan.

Varför behöver jag tillstånd?

Upplåtelse av allmän platsmark och offentlig plats styrs av ordningslagen. Ordningslagen styr hur en markupplåtelse ska gå till. Ordningslagen utgår från begreppet offentlig plats och innebär att all användning och upplåtelse av allmän plats eller mark som allmänheten har tillgång till, eller som används för allmän trafik kräver tillstånd från polismyndigheten.

Som komplement till ordningslagen har kommunen antagit lokala ordningsföreskrifter samt en handbok med råd och riktlinjer för upplåtelse av allmän platsmark och offentlig plats, se nedan.

Exempel på tillfällen där tillstånd krävs:

  • Offentliga tillställningar och evenemang
  • Uteserveringar
  • Reklam och affischering
  • Cirkus
  • Byggupplag, byggnadsställningar, med mera
  • Containrar
  • Försäljning utanför butik
  • Säsongsbetonad försäljning, exempelvis julgrans- och jordgubbsförsäljning

Strandskydd

Strandskydd har som syfte att långsiktigt säkerställa förutsättningarna för allmänhetens tillträde till stranden samt att bevara förutsättningen för den biologiska mångfalden i strandmiljön. Om platsen som ska nyttjas ligger inom strandskyddat område behövs förutom andra tillstånd en dispens från strandskyddet erhållas. Kontakta miljöenheten för mer information. Läs mer om strandskydd.

Försäljning av livsmedel

Om avsikten med verksamheten är att sälja livsmedel i någon form krävs registrering hos Miljöenheten. Läs mer om livsmedelsförsäljning.

Hur ansöker jag om upplåtelse av allmän platsmark?

Som ett första steg i ansökan kan du ta kontakt med kommunen och undersöka möjligheten att använda den tilltänkta platsen och berätta om upplåtelsen. Därefter kan ett polistillstånd sökas via polismyndighetens webbplats. Till ansökan ska en tydlig karta bifogas där berört område är markerat, samt hur stor yta som tas i anspråk framgår.

Blanketten hittar du på polisens webbplats. Ansökan skickas till registrator.syd@polisen.se.

Taxa

I samband med ansökan tar polismyndigheten ut en avgift. Kommunen tar ut en avgift för upplåtelse av allmän platsmark som fastställs av kommunfullmäktige, se nedan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander
Senast uppdaterad: 2020-01-15