Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medborgarundersökning

Lomma kommun vill erbjuda kommuninvånarna en så bra kommun som möjligt. För att kunna göra detta är det viktigt att veta hur kommuninvånarna i Lomma ser på sin kommun.

Därför deltar Lomma kommun i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Sedan undersökningen genomfördes för första gången har 265 av landets kommuner deltagit och 242 av dessa har deltagit mer än en gång. Detta innebär att vi har ett stort jämförelsematerial och på så vis möjlighet att lära av andra kommuner. Läs mer på SCBs webbplatslänk till annan webbplats

Syftet med medborgarenkäten är att undersöka hur Lommas invånare mellan 18 och 84 år upplever sin kommun som en ort att leva och bo på, hur de upplever att de kommunala verksamheterna fungerar och hur de ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

Resultat från 2018 i korthet

Resultatet avser medborgarundersökningen i Lomma kommun hösten 2018. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning med ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsandelen blev 52 procent i Lomma kommun.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

A. Medborgarna om Lomma kommun som en plats att bo och leva på

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Lomma kommun som en plats att bo och leva på blev 77. Genomsnittet för samtliga kommuner som var med i undersökningen blev betygsindex 62. Resultaten visar att kommuninvånarna i Lomma är mest nöjda av de kommuner som deltagit i undersökningen avseende "kommunen som plats att leva och bo på". Lomma kommun toppar listan kring om man kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen och har även fått högst betyg inom områdena arbetsmöjligheter samt utbildningsmöjligheter.

För Lomma kommun är det främst förbättringar inom Bostäder, Kommersiellt utbud, Kommunikationer, Fritidsmöjligheter och Trygghet som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.

B. Medborgarna om Lomma kommuns verksamheter

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna i Lomma kommun blev 66. Genomsnittet för samtliga kommuner som var med i undersökningen blev betygsindex 56. Resultaten avseende Nöjd Medborgar Index visar att kommuninvånarna är mycket nöjda med hur kommunen sköter sina verksamheter. I jämförelse med andra deltagande kommuner hamnar Lomma på en fjärde plats inom detta område i undersökningen.

För Lomma kommun är det främst förbättringar av inom Äldreomsorgen, Gator och vägar samt Idrotts- och motionsanläggningar som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.

C. Medborgarna om inflytandet i Lomma kommun

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Lomma kommun blev 53. Genomsnittet för samtliga kommuner som var med i undersökningen blev betygsindex 42. I jämförelse med andra deltagande kommuner har Lomma högst betygsindex inom detta område.

För Lomma kommun är det främst en förbättring av medborgares möjlighet att kunna påverka kommunen och politiska beslut samt förtroendet för politiker och högre tjänstemän som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.

Kontaktuppgifter

Elin Westerberg

Verksamhetsutvecklare

040-641 15 91

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: 2019-10-24