Medborgarundersökning

Lomma kommun vill erbjuda kommuninvånarna en så bra kommun som möjligt. För att kunna göra detta är det viktigt att veta hur kommuninvånarna i Lomma ser på sin kommun.

Därför deltar Lomma kommun i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Sedan undersökningen genomfördes för första gången har 265 av landets kommuner deltagit och 242 av dessa har deltagit mer än en gång. Detta innebär att vi har ett stort jämförelsematerial och på så vis möjlighet att lära av andra kommuner. Läs mer på SCBs webbplatslänk till annan webbplats

Syftet med medborgarenkäten är att undersöka hur Lommas invånare mellan 18 och 84 år upplever sin kommun som en ort att leva och bo på, hur de upplever att de kommunala verksamheterna fungerar och hur de ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

Resultat från 2019 i korthet

Resultatet avser medborgarundersökningen i Lomma kommun hösten 2019. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning med ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsandelen blev 53 procent i Lomma kommun. Genomsnittet i landet är 41 procent.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

A. Medborgarna om Lomma kommun som en plats att bo och leva på

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Lomma kommun som en plats att bo och leva på är 76. Genomsnittet för samtliga kommuner som var med i undersökningen är betygsindex 59. Resultaten visar att kommuninvånarna i Lomma är mest nöjda av de kommuner som deltagit i undersökningen avseende "kommunen som plats att leva och bo på". Lomma kommun är bland de topp bästa i undersökningen gällande om invånare kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen och har även fått högst betyg inom områdena arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter samt bostäder.

Trots att våra kommuninvånare är nöjda överlag med kommunen som en plats att leva och bo på vill de se ytterligare förbättringar inom områdena Bostäder, Kommersiellt utbud och Fritidsmöjligheter. 

B. Medborgarna om Lomma kommuns verksamheter

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna i Lomma kommun är 66. Genomsnittet för samtliga kommuner som var med i undersökningen är betygsindex 53. Resultaten avseende Nöjd Medborgar Index visar att kommuninvånarna är nöjda med hur kommunen sköter sina verksamheter och hamnar på en delad andra plats i medborgarundersökningen.

För Lomma kommun är det främst förbättringar av inom Miljöarbete, Gator och vägar samt Idrotts- och motionsanläggningar som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.

C. Medborgarna om inflytandet i Lomma kommun

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Lomma kommun blev 53. Det innebär en andra plats i medborgarundersökningen. Genomsnittet för samtliga kommuner som var med i undersökningen blev betygsindex 39.

För Lomma kommun är det främst en förbättring av medborgares möjlighet att kunna påverka kommunen och politiska beslut som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.

Kontaktuppgifter

Elin Westerberg

Verksamhetsutvecklare

040-641 15 91

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: 2019-12-19