Medborgarundersökning

Lomma kommun vill erbjuda kommuninvånarna en så bra kommun som möjligt. För att kunna göra detta är det viktigt att veta hur kommuninvånarna i Lomma ser på sin kommun.

Därför deltar Lomma kommun i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Sedan undersökningen genomfördes för första gången har 265 av landets kommuner deltagit och 242 av dessa har deltagit mer än en gång. Detta innebär att vi har ett stort jämförelsematerial och på så vis möjlighet att lära av andra kommuner. Läs mer på SCBs webbplats. Länk till annan webbplats.

Syftet med medborgarenkäten är att undersöka hur Lommas invånare mellan 18 och 84 år upplever sin kommun som en ort att leva och bo på, hur de upplever att de kommunala verksamheterna fungerar och hur de ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut.

Resultat från 2020 i korthet

Resultatet avser medborgarundersökningen i Lomma kommun hösten 2020. Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning med ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsandelen blev 54 procent i Lomma kommun. Genomsnittet i landet är 42 procent.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Medborgarna om Lomma kommun som en plats att bo och leva på

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Lomma kommun som en plats att bo och leva på är 79. Genomsnittet för samtliga kommuner som var med i undersökningen är betygsindex 60. Resultaten visar att kommuninvånarna i Lomma är mest nöjda av de kommuner som deltagit i undersökningen avseende "kommunen som plats att leva och bo på". Lomma kommun är på första plats i undersökningen gällande om invånare kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen och har även fått högst betyg inom områden arbetsmöjligheter och utbildningsmöjligheter.

Trots att våra kommuninvånare är nöjda överlag med kommunen som en plats att leva och bo på vill de se ytterligare förbättringar inom områdena Trygghet, Bostäder och Fritidsmöjligheter. 

Medborgarna om Lomma kommuns verksamheter

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna i Lomma kommun är 68. Genomsnittet för samtliga kommuner som var med i undersökningen är betygsindex 55. Resultaten avseende Nöjd Medborgar Index visar att kommuninvånarna är nöjda med hur kommunen sköter sina verksamheter och hamnar på en delad första plats i medborgarundersökningen, tillsammans med Höganäs kommun.

För Lomma kommun är det främst förbättringar av inom Miljöarbete, Gator och vägar samt Idrotts- och motionsanläggningar som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.

Medborgarna om inflytandet i Lomma kommun

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Lomma kommun blev 58. Det innebär en första plats i undersökningen. Genomsnittet för samtliga kommuner som var med i undersökningen blev betygsindex 40.

För Lomma kommun är det främst en förbättring av medborgares möjlighet att kunna påverka kommunen och politiska beslut som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.

Kontaktuppgifter

Elin Westerberg

Verksamhetsutvecklare

040-641 15 91

Sidansvarig: Elin Westerberg

Senast uppdaterad: