Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pilgatan/Karstorpsvägen (Vattenverkstomten)

Gamla vattenverket i korsningen mellan Pilgatan och Karstorpsvägen i Lomma har slutförts.

Anledningen är att kommunen iordningställer området för sex villatomter till den kommunala tomtkön. Arbetet med att iordningställa hela området kommer att pågå till mars och utförs av AKEA på kommunens uppdrag.

Vattenverksgatan/Barkgatan

Befintlig körbana rivs och en ny gång- och cykelbana anläggs längre norrut som koppling mellan Pilgatan och Vattenverksgatan/Barkgatan. VA-arbeten ska utföras och gatan återställs utan kantstöd.

Gatorna är avstängda under arbetets gång, fram tills slutet av februari. Lekplatsen med ingång från Vattenverksgatan har begränsad tillgänglighet under denna tid.

Pilgatan

På Pilgatan kommer VA-, mark- och belysningsarbeten att utföras. Trottoaren på västra sidan tas bort och en ny bredare gång- och cykelbana anläggs på östra sidan. Nya brunnar sätts i gatan och kopplas på befintligt ledningsnät. Befintliga belysningsstolpar flyttas.

Gatan är delvis avstängd under arbetets gång, preliminärt fram tills mars.

Karstorpsvägen

På Karstorpsvägen utförs VA-, mark- och belysningsarbeten. Hastighetssäkrat övergångsställe ska anläggas och nya brunnar kommer sättas och kopplas på befintlig vattenledning. Under tiden arbetet pågår ordnas ett temporärt övergångsställe.

Vägen stängs av i februari och minst en månad framåt. Ett körfält kommer dock att vara öppet under arbetets gång.

Kontakt: Markarbete på plats – Anna Bergh, projektingenjör anna.bergh@lomma.se.
AKEA: Sebastian Andersson, sebastian.andersson@akeab.se, 073-142 86 14
Fördelning tomtkön – Urban Linse, exploateringsingenjör urban.linse@lomma.se.

Karta
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse
Senast uppdaterad: 2019-05-13