Pilgatan/Karstorpsvägen (Vattenverkstomten)

Gamla vattenverket i korsningen mellan Pilgatan och Karstorpsvägen i Lomma har slutförts och resultatet av iordningställandet blev sex nya villatomter i området.

Vattenverksgatan/Barkgatan

Befintlig körbana revs och en ny gång- och cykelbana har anlagts längre norrut som koppling mellan Pilgatan och Vattenverksgatan/Barkgatan. Även VA-arbeten utfördes och gatan återställdes utan kantstöd.

Pilgatan

På Pilgatan utfördes VA-, mark- och belysningsarbeten. Trottoaren på västra sidan togs bort och en ny bredare gång- och cykelbana har anlagts på östra sidan. Nya brunnar sattes i gatan och kopplades på befintligt ledningsnät. Befintliga belysningsstolpar flyttades.

Karstorpsvägen

På Karstorpsvägen utfördes VA-, mark- och belysningsarbeten. Hastighetssäkrat övergångsställe iordningsställdes och nya brunnar kopplades på befintlig vattenledning.

Karta
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Urban Linse

Senast uppdaterad: