Planprogram

Innan en kommun påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda och titta på förutsättningar och visioner för det område man vill arbeta med. Planprogram görs ofta över ett lite större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Syftet med att ta fram ett planprogram är att kommunen tidigt ska kunna få ett så brett och bra beslutsunderlag som möjligt. Ofta berörs många i det tänka planområdet såsom boende, näringsidkare med mera. Dessa får en möjlighet till insyn och påverkan genom att lämna synpunkter och idéer innan beslut om vad som ska hända är fattade.

Borgeby 23:6 m.fl (Borgeby slott)

Planprogrammets syfte är att pröva utvecklingsmöjligheterna inom programområdet samt att säkerställa natur- och kulturvärden.

Programsamråd avslutades 2013-12-15.

Programsamrådshandlingar

Reviderat Planprogram för Lomma 35:120 (Stationsområdet)

Planprogrammet ger bland annat förslag på resecenter för tåg och buss vid Lomma station, en planskild gång- och cykelväg inom stationsområdet samt planskild korsning för bilar vid Vinstorpsvägen

Programsamråd avslutades 2013-06-28.

Programsamrådshandlingar

Lomma 35:120 (Stationsområdet)

Programområdet omfattar spårområdet, korsningen med Industrigatan i norr och Karstorpsvägen i söder samt närliggande bebyggda fastigheter och kopplas ihop med centrum och Lomma Hamn via Vinstorpsvägen och omkringliggande kvarter.

Planprogram för Stationsområdet Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Större planprogram i Lomma kommun

Kontaktuppgifter

Lovisa Liljenberg

Stadsarkitekt

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: