Vissa typer av byggnader eller åtgärder
behöver inget lov, men det kan ändå
behöva anmälas till kommunen.

Ett så kallat startbesked behövs
innan du får börja bygga.

Anmälningspliktiga åtgärder

För åtgärder som inte kräver bygglov, marklov eller rivningslov kan det istället krävas en anmälan. Syftet med anmälan är att miljö- och byggnadsnämnden ska få möjlighet att förbereda projektet och bedöma behovet av arbetsplatsbesök och tekniskt samråd med mera. Innan anmälningspliktiga åtgärder får påbörjas ska miljö- och byggnadsnämnden utfärda ett beslut om startbesked.

Startbesked, kontrollplan, kontrollansvarig och slutbesked

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan miljö- och byggnadsnämnden gett ett startbesked. Syftet med startbeskedet är att miljö- och byggnadsnämnden, innan byggnadsarbetena påbörjas, ska kontrollera så att kraven i plan- och bygglagen kan antas komma att uppfyllas.

Om en åtgärd är anmälningspliktig ska byggherren se till att den kontrolleras enligt en kontrollplan som miljö- och byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet. För de flesta anmälningspliktiga åtgärderna krävs inte någon kontrollansvarig men beroende på projektet art och komplexitet kan det krävas i vissa fall.

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked om nämnden inte beslutar annat. Ett sådant beslut framgår normalt av startbeskedet men kan också meddelas separat.

Följande åtgärder kräver anmälan

  1. rivning av en byggnad eller del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad, eller en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.
  2. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller om byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
  3. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.
  4. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
  5. en ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.
  6. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.
  7. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.

Om det uppkommer rivningsmaterial som innehåller farligt avfall som avses i plan- och bygglagen eller miljöbalken, ska detta framgå av anmälan.

Anmälningspliktiga åtgärder för en- eller tvåbostadshus

Mer information om anmälningspliktiga åtgärder för en- eller tvåbostadshus går att hitta under nybyggnad.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: