Om luften är smutsig
kan man bli sjuk.
Växter, djur och vatten
kan också ta skada.

Alla kommuner kontrollerar
sin utomhusluft för att
kunna skydda hälsan och miljön.

Luftkvalitet

Luftföroreningar påverkar människor och miljön negativt i många avseenden. Människors hälsa påverkas negativt av luftföroreningar genom ökad sjuklighet och dödlighet. Luftföroreningar kan i miljön leda till skador på växter, försurning och övergödning. Luftvårdsarbete på alla nivåer i samhället är nödvändigt för att minska påverkan på miljö och hälsa.

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera och ha kunskap om kommunens utomhusluft samt se till att de så kallade miljökvalitetsnormerna (MKN) inte överskrids. Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU.

Lokala halter

I Lomma kommun finns idag relativt få punktutsläpp av lutföroreingar. De källor som främst inverkar på luftkvalitén är vägtrafiken och olika uppvärmningsanläggningar. Av kartläggningar kan det konstateras att E6:an är en betydelsefull lälla till luftföroreningar i Lomma.

I och med att kommunen ligger kustnära samt har en hamn påverkas även luftkvalitén av utsläpp från sjöfarten. I likhet med resten av sydvästra Skåne berörs kommunen av utsläpp från Malmö, Köpenhamn och kontinenten. Närheten till kontinenten bidrar också till att bakgrundsvärdena för bland annat kvävedioxid och partikelutsläpp är relativt höga i Skåne jämfört med övriga landet.

Samarbete i Skåne

Efter stort intresse bland de skånska kommunerna startade Skånes Luftvårdsförbund ett program för samordnad kontroll av luftkvaliteten och miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i Skåne. Lomma kommun har valt att medverka i denna samordnade kontroll som startade 2017. Resultat från mätningar kommer att rapporteras till Naturvårdsverket årligen.

Inom samverkansområdet Skåne görs för alla kommuner kontinuerliga mätningar/beräkningar av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10 och PM2,5), svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO) samt bensen. Resultaten av mätningar och modellberäkningar inom Lomma kommun 2019 visar att halter för samtliga parametrar ligger under miljökvalitetsnormer (MKN). Den senaste rapporten finns att hitta här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: