Förkorta handläggningstiden

Nedan redovisas ett antal punkter som du med enkelhet kan kontrollera i förhand för att ert ärende ska anses vara komplett.

Följer min åtgärd gällande detaljplan?

Se till att åtgärden överensstämmer med gällande detaljplan avseende avstånd till gräns, placering, maximal byggnadsarea, högsta byggnadshöjd, högsta våningsantal, med mera. Se detaljplaner

Finns alla ritningar med?

Se till att de grundläggande ritningarna finns med. Dessa är oftast situationsplan, planritning, fasadritning och sektionsritning. Exempel på ritningar på byggnadPDF och på plankPDF kan du se här.

Finns alla grundläggande mått och ritningshuvud?

Redovisa viktiga mått. Viktiga mått kan vara avstånd till tomtgräns på situationsplan, längd och breddmått på planritning samt höjdmått på fasadritning. Ritningshuvudet ska innehålla datum, namn på fastigheten, typ av ritning, vem som ansvarar för ritningen samt vilken skala som avses.

Är mina ritningar enhetliga?

Se till att ritningar inte skiljer sig mellan varandra.

Är mina ritningar tydliga?

Ritningar ska vara fackmannamässiga. En person ska dessutom kunna titta på ritningar och med enkelhet förstå dem. Det ska tydligt framgå, med exempelvis skuggning vilken åtgärd som ska utföras.

Är mina ritningar i skala?

Kontrollera skalstock samt skalan en sista gång innan ni skickar in ansökan.

Följer min ansökan tillgänglighetskraven?

Se till att nya dörrar, nya höjdskillnader på entréplan, nya korridorer och nya rum är tillgänglighetsanpassade.

Finns kontrollplan, rivningsplan eller anmälan om kontrollansvarig?

Är er åtgärd komplicerad så krävs oftast anmälan om kontrollansvarig som till det tekniska samrådet tar fram en kontrollplan med dig. Om åtgärden bedöms vara av enklare karaktär behöver du inkomma med förslag till kontrollplan redan vid ansökan.

Ingår min fastighet inom kulturmiljöprogrammet, påverkar detta?

Många områden inom kommunen ingår i Lomma kommuns kulturmiljöprogram. Läs den del av programmet som behandlar just din fastighet. Ibland kan det finnas reglering på vad som låter sig göras inom områden som har bedömts som kulturhistoriskt värdefulla. Läs om kulturmiljöprgrammet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2018-06-29