Augustenborg

Karta över naturreservatet Augustenborg.

Naturreservatet ligger nordväst om Borgeby tätort, har en varierad natur bestående av trädmiljöer, täta buskage, ängar och vattenfyllda sänkor.

Naturreservatet Augustenborg har ett mycket högt naturvärde i ett lokalt perspektiv. Den mänskliga närvaron i området kan spåras tillbaka till stenåldern. På 1940-talet bedrevs täktverksamhet som lämnat efter sig numera vattenfyllda sänkor som med rätt skötsel kan gynna bland annat groddjur och fladdermöss. Under 1960-talet användes delar av täktområdet som fruktplantage. Idag finns få spår kvar av fruktplanteringarna.

Naturreservatet har en tät karaktär med träd och snårigt buskskikt. Fuktighetsgraden i området är varierande, i mars-april kan lågt belägna ytor vara täckta med stöveldjupt vatten som sedan delvis torkar ut under sommaren.

Buskar och träd som återfinns på området är till exempel trubbhagtorn med många gamla, grova exemplar och även oxel, klibbal, sälg och pil. I fältskiktet finns bland annat orkidén Skogsknipprot, småborre, krissla, rödklint och piggstarr. De fuktigare partierna domineras av bland annat vasstarr och älgört.

I Naturreservatet får död ved ligga kvar och utgör tillsammans med ängsmarkerna ett värdefullt habitat för vedlevande ryggradslösa djur och pollinerande insekter som humlor, solitärbin och blomflugor. Fågelarter som Tornfalk, sparvhök, duvor och trastar samt flera olika småfågelarter finns i området. Även spår efter både rådjur och älg har synts till.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: