Augustenborg

Karta över naturreservatet Augustenborg.

Naturområdet som ligger nordväst om Borgeby tätort, har en varierad natur bestående av träd- och slyvegetation, vattenfyllda hål och ängar.

Vegetationen är på flera ställen i igenväxningsskede. Tidigare har delar av området varit grustäkt vilket märks då området ligger lågt och man får gå ner för en vall när man går in i området. Det har även funnits en fruktplantering här. Området har stor potential för utveckling av flera olika ekosystemtjänster men då krävs vissa naturvårdande insatser. Med sin placering är grönområdet viktigt för rekreation men även för att binda samman ett större stråk av grönstrukturer. 

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: