Augustenborg

Naturområdet som ligger nordväst om Borgeby tätort, har en varierad natur bestående av träd- och slyvegetation, vattenfyllda hål och ängar.

Vegetationen är på flera ställen i igenväxningsskede. Tidigare har delar av området varit grustäkt vilket märks då området ligger lågt och man får gå ner för en vall när man går in i området. Det har även funnits en fruktplantering här. Området har stor potential för utveckling av flera olika ekosystemtjänster men då krävs vissa naturvårdande insatser. Med sin placering är grönområdet viktigt för rekreation men även för att binda samman ett större stråk av grönstrukturer. 

Pågående reservatsbildning av området Augustenborg

Reservatsbildning av området Kyrkfuret pågår och från juni 2020 till och med augusti 2020 pågår remiss med myndigheter och sakägare. Övriga intressenter har även delgivits information. Eventuella synpunkter på reservatshandlingarna (nedan) lämnas skriftligen till Lomma kommun, 234 81 Lomma, eller till epost: info@lomma.se , yttrandet ska märkas ”Remissyttrande naturreservat Kyrkfuret, KS/KF 2017:340.410”. Synpunkter på skötselplan och förslag till beslut ska vara kommunen tillhanda senast den 31 augusti 2020. Frågor om materialet kan ni rikta till Adam Bahr (adam.bahr@lomma.se). 

Kontaktuppgifter

Adam Bahr

Miljöstrateg

0733-41 10 47

Sidansvarig: Adam Bahr
Senast uppdaterad: