Öresundsparken

Växtlighet och blommor på en mindre kulle, i bakgrunden syns havet

Naturreservat Öresundsparken erbjuder flera olika upplevelser i mötet med naturen. I området växer ungefär 200 olika växtarter och från området med omnejd har hela 239 olika fågelarter observerats!

 

Reservatet är bildat för att skydda och utveckla biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Möjligheten till friluftsliv ska tas till vara i området utan att det sker på bekostnad av den biologiska mångfalden.

Till skillnad från övriga tillgängliga stränder i närheten av Lomma är stranden här och dess vegetation till stor del naturligt utformad. Detta gör att man i området kan få en vildare och mer naturlig upplevelse av Öresund, en upplevelse som även har högt värde i mörker då besökare inte bländas av ljusföroreningar. Att området bevaras mörkt gynnar även de fladdermusarter som finns i området. Genom området sträcker sig det populära Strandstråket som också utgör en etapp av Skåneleden.

I förhållande till sin storlek på 8,5 hektar så hyser området en väldigt hög artrikedom. Detta beror främst på att det finns en stor variation av naturtyper. Området innefattar bland annat havsstrandsvegetation, ängs- och gräsmarker samt buskage och partier med äldre träd. Parallellt med stranden löper en trädridå som skapar lämiljöer vilka gynnar många insekter och därmed även fåglar och fladdermöss.

Området är en bra plats för fågelskådning. Flera av alla de fågelarter som har observerats härifrån har skådats ut över havet och de flesta fåglarna är flyttfåglar eller andra tillfälliga besökare. Bland de fågelarter som registrerats finns rastande myrspovar i stora antal, ejder och knipa.

 • gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller andra naturföremål,
 • bortföra ved eller bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada växter, mossor, lavar eller svampar, med undantag för brännässla (Urtica dioica) och såpnejlika (Saponaria officinalis),
 • medvetet störa däggdjur och fåglar,
 • fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod1 med efterföljande återutsättning inom naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,
 • så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt,
 • på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning samt att på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,
 • framföra motordrivet fordon, motordriven farkost eller fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan såsom drönare), med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats om sådan finns,
 • tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området,
 • ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
 • bedriva jakt eller använda någon form av skjutvapen, med undantag för skyddsjakt,
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang som kan motverka områdets syften,
 • cykla utanför anlagda gång- och cykelvägar,
 • rida.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: