Särskilda behov, extra stöd

Förskolan, skolan och fritidshemmet ska ge alla barn möjligheter att utifrån sina egna förutsättningar få utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Förskola när barn behöver särskilt stöd och stimulans

Om barnet är i behov av särskilt stöd, men ännu inte är placerat, ska placeringsassistent informeras. Är barnet redan placerat i förskola, kontakta rektor. Barnet ska då erbjudas plats där barnets behov bäst kan tillgodoses.

För- och grundskolan ska erbjuda inkluderande verksamheter och vara tillgängliga för alla samt stödja barnets/elevens möjligheter till en lärandemiljö som grundar sig på elevens enskilda behov.

Skola när elever behöver särskilt stöd och stimulans

Rektor har ansvar för att alla barn, utifrån sina förutsättningar, erbjuds en likvärdig utbildning. Särskilt stöd ska ges till de elever som har svårigheter med skolarbetet.

Om en elev behöver särskilda stödåtgärder utarbetas ett åtgärdsprogram, som följs upp av berörd skolpersonal. I detta arbete ska elev och föräldrar vara delaktiga.

Centrala barn- och elevhälsan

Centrala barn- och elevhälsan är en grupp specialister som kompletterar verksamheten i förskola och skola. I teamet finns specialpedagogisk, logopedisk, psykologisk, medicinsk och social kompetens samlad för att skapa en helhetsbild av barnets situation. Centrala barn- och elevhälsan har bland annat särskild kompetens inom dyslexi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Här finns även specialpedagogiskt utbildad personal för att möta barn och elever med multihandikapp och hörselnedsättning. Särskilda behov kan till exempel handla om inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar och utvecklingsavvikelser.

Specialskola

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn- och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar,
  • med grav språkstörning,
  • med medfödd dövblindhet och
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning

Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund. Mer information om specialskolor finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktuppgifter

Ingela Roxenby

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan

0733-41 10 25

Sidansvarig: Ingela Roxenby
Senast uppdaterad: