Protokoll kultur- och fritidsnämnden

Information enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) om behandling av personuppgifter i kallelser och protokoll

Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter om dig som behandlas i kallelser och protokoll från nämnden och dess utskott.

Dataskyddsombudet för kultur- och fritidsnämnden når du via dataskyddsombud.kommunstyrelsen@lomma.se.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna i protokoll och kallelser från nämnden och dess utskott är informationsspridning. Den rättsliga grunden för att personuppgifterna behandlas i kallelser och protokoll från nämnden och dess utskott är att det föreligger ett allmänt intresse enligt GDPR artikel 6.1.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna kan komma att lämnas ut är enskilda (fysiska personer), juridiska personer samt myndigheter inom och utom kommunen. Uppgifterna kan komma att överföras till tredje land.

Uppgifterna avses inte behandlas för annat syfte än det för vilket de är insamlade. Personuppgifterna i protokoll kommer, enligt arkivlagens och dokumenthanteringsplanens krav, att bevaras, vilket innebär att de inte kommer att gallras. Personuppgifterna i kallelser kommer att lagras under en period av tre år, enligt arkivlagens och dokumenthanteringsplanens krav.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig och du har rätt att få rättat en felaktig personuppgift om dig och komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta. Du har rätt att få raderat personuppgift om dig i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar detta
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Det finns undantag i rätten till radering om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att myndigheten ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Du har också rätt att invända mot behandlingen av personliga skäl och att begära begränsning av behandlingen.

Du har rätt att inge klagomål avseende personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen: info@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Rebecka Kärrholm

Senast uppdaterad: