Skolskjuts

Kommunen är i vissa fall skyldig att anordna skjuts om det behövs på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Här hittar du information och regler om skolskjuts i kommunen.

För Lomma kommun gäller följande huvudregler för rätt till skolskjuts för grundskoleelev och särskoleelev:

  • Enligt Skollagen ska varje fall prövas individuellt med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.
  • Skolskjuts i Lomma kommun kan innebära skjuts med skolskjutsfordon, kollektivtrafik eller i enstaka fall självskjuts (om ordinarie skolskjuts inte kan ordnas).

Barn/elever som ingår i personkretsen för LSS har möjlighet att ansöka om särskild anordnad skolskjuts/elevresor till och från skolan. Vid frågor som rör LSS ta kontakt med Centrala barn- och elevhälsan.

Undantag på grund av funktionsnedsättning

Elev med funktionsnedsättning (som inte är tillfälligt) och som ger svårigheter att förflytta sig på egen hand kan ha rätt till skolskjuts, ansökan görs till Centrala barn- och elevhälsan. Funktionsnedsättningen bör styrkas med läkarintyg.

Elev med tillfällig funktionsnedsättning på grund av olycksfall kan ha rätt till skolskjuts. Har olyckan skett under elevens fritid  är det vårdnadshavarens olycksfallsförsäkring som står för transportkostnaderna. Har olyckan skett på skoltid eller på annan verksamhetstid som fritidshemmet står kommunen för transportkostnaderna.

Anmälan och regler

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Staffan Friberg
Senast uppdaterad: