Området kring stationen i Lomma
håller på att byggas om.
Här kommer det att finnas
både tåg- och busstrafik.

Stationsområdet Lomma

Sluttande Torget.

Sluttande Torget på västra sidan av stationsområdet.

Det nya stationsområdet kommer utgöra navet för kollektivtrafik i Lomma kommun och koppla samman resande med cykel och buss till den nya tågstationen. Projektet beräknas vara klart i höst och den 13 december 2020 börjar Pågatågen stanna vid Lomma station.

I Lomma kommun finns en tydlig ambition att satsa på ett ökat cyklande och kollektivtrafikåkande. Kommunens beslut att investera i infrastruktur för persontrafik på Lommabanan och ett nytt stationsområde kommer troligen ha stor effekt på resandemönstret in och ut ur Lomma tätort och bidra till ett mer hållbart resande.

Det nya stationsområdet innefattar byggnation på både den östra och västra sidan av järnvägsspåret. Befintliga lokalgator har byggts om och nya grönområden och parker har anlagts på både västra och östra sidan av stationsområdet. Bil- och cykelparkeringar har byggts i anslutning till perrongen på båda sidor av spåret.

Projektet vid stationsområdet har även omfattat ny belysningsanläggning och ny VA-anläggning i Järnvägsgatan. Byggarbetena startade i början av oktober 2019 och beräknas vara klara till hösten 2020. Utförandeentreprenör är MVB Syd AB.

Järnvägsgatan håller just nu på att byggas om med plats för gång- och cykelbana samt bilparkeringar. Längs med Järnvägsgatan skapas plats för cykelparkeringar, planteringar av både nya träd och paradplanteringar med perenna växter och buskar, sittmöbler och papperskorgar. För bättre omhändertagning av dagvatten skapas så kallade ”raingardens”.  

Norr om Stationshuset byggs Sluttande Torget som leder ned mot Vinstorpsvägen och anslutande bussar, cykelgarage och toaletter. Centralt i Sluttande Torget anläggs en bäck som tillsammans med grönskande och blommande planteringar skapar en oas. En gångväg skapas som snirklar sig genom parken. Trampstenar placeras längs med bäcken och anslutande trappor byggs till cykelgarage och perrongerna.

Mark och ledningsarbeten kommer att utföras i både Järnvägsgatan och Kaptensgatan, främst VA-arbeten som anpassas till ny planerad utformning av västra sidan av Stationsområdet.

Vågparken på östra sidan av järnvägsspåret är nu klar och redo för besökare. Där har vi skapat en grön park som vi vill ska vara en trygg och central mötesplats för alla åldrar.

I parken finns lekytor, sittskulpturer, hängmattor och gång- och cykelväg. Här finns också insektshotell och mycket växtlighet för att återskapa den biologiska mångfald som tidigare fanns vid stationsområdet, innan byggnationen tog vid.

På östra sidan av järnvägsspåret finns även cykel- och pendlarparkering, där några platser har laddningsmöjligheter.

Stationsområdet

Vågparken och pendlarparkering på östra sidan av stationsområdet.

Hela området planeras för ny belysningsanläggning med specifika utryck i storlek och funktion för att skapa olika rum och stämningar. De olika uttrycken på armaturer är till för att skapa en visuell ordning i området, både dagtid och under dygnets mörka timmar. Därmed är ljuset och armaturerna även till för att signalera i vilken hastighet man rör sig över olika ytor så som cykelväg, väg, gångbana och park.

Exempelvis kommer vägar och parkeringar utföras med en typ av stolpe och armatur och i torg och park kommer stigar belysas med en låg pollare som funktionsbelysning. Effektbelysning kommer i form av trädbelysning och belysning av vatten kommer också ses i området.

Lomma stationsområde i mörker.

Lomma stationsområde i mörker.

Perronger är uppförda på västra sidan om spåret. Plattformsarbetet utfördes i Trafikverkets regi och blev klart i september 2019. Tänk på att det är förbjudet för obehöriga att beträda plattformarna innan stationen öppnar upp för persontågtrafik i december 2020.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Carolina Ilestam

Senast uppdaterad: