Värmepump

Planerar du att inrätta en värmepump som utvinner värme ur mark, grundvatten eller ytvatten? Kontakta då miljöenheten i Lomma kommun innan installation sker.

Anmälningsblankett för värmepumpar kan laddas ner längre ner på sidan eller hämtas hos Kontaktcenter. Tänk på att lämna in din anmälan i god tid innan du planerar att inrätta en värmepump.

Att tänka på inför inrättande av värmepump

Förutsättningarna för att inrätta en värmepump är olika beroende på var du bor. I ett tättbebyggt område kan det finnas kabelgravar och liknande som gör att det blir ont om plats och försvårar installationen. I tättbebyggda områden är tomterna ofta mindre vilket medför att det kan bli svårt att hålla tillräckliga avstånd för borrhål och kollektorslangar i förhållande till bland annat tomtgränsen.

En värmepump får inte förorena yt- eller grundvatten. Om den planerade värmepumpen utvinner värme ur mark, grund- eller ytvatten ska en anmälan skickas till miljö- och byggnadsnämnden i god tid innan planerad installation. För att inrätta en luft/luft- eller luft/vatten-värmepump krävs ingen anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Det är vanligt att värmepumpar ger upphov till bullerstörningar, till exempel på grund av en olämplig placering. Det är verksamhetsutövarens ansvar att se till så att värmepumpen inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I miljöbalkens mening är det den som vidtar en åtgärd som är verksamhetsutövare. Det kan vara en god idé att samråda placering med närboende innan installation sker.

Anmälan

I din anmälan ska du visa att platsen är lämplig och att så miljövänliga produkter som möjligt (enligt produktvalsprincipen) kommer att användas. Till din anmälan ska en situationsplan bifogas. Situationsplanen ska inkludera fastigheten med byggnader, tomtgränser, relevanta ledningar, kollektorns placering och djup, dricksvattenbrunnar i anslutning till fastigheten och andra känsliga objekt. Tänk på att anmälan inte kan behandlas förrän den är fullständig.

Om inrättandet berör andra än fastighetsägaren, som till exempel att en del av anläggningen inrättas på annans mark eller mindre än tio meter från tomtgräns, är det lämpligt att bifoga synpunkter från berörda till anmälningsblanketten. Om du inte skickar med ett medgivande kommer miljöenheten att ta kontakt med de närboende eller andra berörda.

Efter att blanketten lämnats in bedömer miljö- och byggnadsnämnden om anläggningen är lämplig och ger ibland råd eller förelägger om skyddsåtgärder. En anläggning kan också bedömas som olämplig och inte tillåtas. Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet.

Utebliven anmälan

Vid utebliven anmälan tas en miljösanktionsavgift ut. Enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter ska det för en överträdelse av 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd betalas en miljösanktionsavgift:

  1. med 3 000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en värmepumpsanläggning trots att det enligt föreskrifter som kommunen har meddelat krävs tillstånd för en sådan åtgärd, och
  2. med 1 000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en värmepumpsanläggning som inte är tillståndspliktig.

Frågor om värmepump?

Kommunens energi- och klimatrådgivare hjälper dig gärna med frågor om värmepumpar och installationer.

Kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivarna hittar ni på sidan Rådgivning och tips under rubriken Kontakta en klimatrådgivare.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: