Kvalitet och utveckling

Medarbetare fokuserar på kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på skolenhetsnivå. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet.

Kvalitetsgranskning

Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskningar av Lomma kommun. I tillsynen har det framkommit att vi uppfyller författningarnas krav. Senaste kvalitetsgranskningen var 2021.

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på lärdomar

Ett ord som är viktigt i det systematiska kvalitetsarbetet är begreppet Lär. Rent praktiskt utgör det stommen i vårt årshjul där vi tolkar statens författningar. 

Kvalitetsrapport och enhetsplan

Kvalitetsrapporten är rektorernas uppföljning och utvärdering av förskole- och skolenhetens måluppfyllelse avseende utbildningsuppdraget. Kvalitetsområdena är lärande och utveckling, normer och värden samt trygghet och inflytande. Underlag för rektorernas analys och bedömning är kvantitativ och kvalitativ data, pedagogernas reflektioner av sin undervisning.

Enhetsplanen är rektorernas prioriterade utvecklingsmål för kommande läsår.

Lärventilering

Lärventilering är en kvalitetsdialog där rektorerna får återkoppling på enhetens kvalitetsrapport av förvaltningen. Syftet är att stärka rektorerna i skrivandet samt att de som möts har ett lärande samtal.

Lärseminarium

Lärseminarium är en kvalitetsdialog mellan förvaltning och rektorernas ledningsgrupper med fokus på uppföljning av enheternas utvecklingsarbete. Syftet är att de som möts har ett lärande samtal om det planerande arbetet.

Lärrapport

Lärrapport är ett verktyg i huvudmannens uppföljning av utbildningsuppdraget med fokus på likvärdighet. I Lärrapporten  presenteras måluppfyllelse, reflektion och vad som ska förbättras i utbildningen.

Lärstämma

Lärstämma är kvalitetsdialog mellan politiker och professionella med utgångspunkt i Lärrapporten. Kvalitetsdialogen utgår från områdena likvärdighet, kvalitet samt hälsosam lärmiljö och frågor som förvaltningen identifierat som viktiga att diskutera. Syftet är delande av kunskap och erfarenheter från sådant som har fungerat, varit framgångsrikt och utmaningar som verksamheterna ställs inför. 

Kontaktuppgifter

Thomas Ladö

Kvalitets- och utvecklingsledare

Sidansvarig: Thomas Ladö
Senast uppdaterad: