Verksamhetsstöd till föreningar

Föreningen ansöker om verksamhetsstöd en gång årligen. Stödets storlek bestäms på uppföljningssamtal mellan representanter från kommunen och styrelsens ordförande samt kassör.

Allmänna bestämmelser

För att en förening ska komma ifråga för stöd ska följande grundvillkor vara uppfyllda.

 • Föreningen ska vara uppbyggd på en ideell grund
 • Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.
 • Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd med egen styrelse, stadgar och årsmöte.
 • Föreningen ska ha ett organisationsnummer samt post- eller bankgirokonto.
 • Medlemmarna ska ha möjlighet att påverka föreningens verksamhet.
 • Föreningen ska ha minst 10 medlemmar folkbokförda i Lomma kommun, som regelbundet deltar i föreningens verksamhet, föreningens huvudsakliga verksamhet ska bedrivas inom kommunen.
 • Som medlem avses inte den, vars medlemskap är av mer tillfällig natur, som bingomedlem, dansmedlem eller liknande.
 • Föreningen ska utta medlemsavgift, personlig medlemsavgift, familjemedlemsavgift eller, i undantagsfall, institutionell medlemsavgift. Detta gäller dock inte studieförbunden.
 • Stöd utgår normalt inte till verksamhet som är berättigat till annat kommunalt stöd och ej heller till ekonomiska föreningar, organisationer, elevföreningar eller stödföreningar.
 • I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda Alkohol- och drogpolitiska programmet för Lomma kommun skall föreningarnas verksamhet aktivt präglas av ett alkohol- och drogfritt förhållningssätt samt motverka diskriminering.
 • Föreningar med kommunalt stöd ska aktivt medverka till att följa de föreskrifter som utfärdas av kommunen.
 • Föreningsstöd utbetalas endast till av föreningen tecknat plus-/bankgirokonto.
 • Förening som beviljats någon form av stöd ska vid anmodan kunna uppvisa verifikationer för föreningens ekonomi.
 • Felaktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet och avstängning från framtida stöd.

Verksamhetsstöd till idrotts- och friluftsföreningar

Verksamhetsstöd för idrotts- och friluftsföreningar kan beviljas för ledarledda aktiviteter i form av gruppverksamhet och utvecklingsarbete samt utbildningsinsatser inom föreningen. Verksamhetsstödet påverkas av föreningens sociala bokslut.

När det gäller idrottsföreningar utgår vi från Riksidrottsförbundets ”Anvisningar för barn- och ungdomsidrott”.

Verksamhetsstöd till kulturföreningar

Verksamhetsstöd kan beviljas föreningar för:

 1. Bevarande och samlande; bevarandet av äldre tiders kultur ska främjas och göras tillgängligt för kommuninvånarna
 2. Skapande kulturverksamhet; att främja eget skapande i en kontinuerlig verksamhet
 3. Kulturarrangemang/projekt; att främja möjligheten till offentliga arrangemang. Arrangemang med kommunalt stöd ska äga rum i kommunen. Arrangemangen ska vara öppna för och annonseras för allmänheten. Arrangemang med kommunalt stöd ska utannonseras som samarrangemang med kultur- och fritidsnämnden i Lomma kommun.

Kulturföreningar kan även söka lokalt aktivitetsstöd för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år.

Verksamhetsstödet påverkas även av föreningens sociala bokslut.

Verksamhetsstöd till pensionärsföreningar

Verksamhetsstöd till pensionärsföreningar utgår från antalet medlemmar i föreningen, med huvudsaklig verksamhet i Lomma kommun, vid senaste årsskiftet. Medlem är den som, bor i Lomma kommun, har erlagt en årsavgift till föreningen och därmed har rösträtt på årsmötet. Verksamhetsstödet påverkas även av föreningens sociala bokslut.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: