Radon är ett slags ämne
som kan finns överallt i naturen.
Radon kan vara farligt för lungorna.

Det kan finnas radon i hus.
Det finns firmor som mäter
radon och kan sätta in åtgärder.
Om det är för höga värden
brukar man bättra husets
ventilation.

Radon

En hög radonhalt inomhus innebär inte någon akut fara men på sikt kan det innebära en ökad hälsorisk. Det enda sättet att få reda på radonhalten är att göra en mätning.

Riktvärde för bostäder och lokaler

En radonhalt som överskrider ett årsmedelvärde 200 Bq/m³ (becquerel per kubikmeter) i en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till bör åtgärdas, då det på sikt innebär en förhöjd hälsorisk. Det enda sättet att få reda på radonhalten är att göra en mätning.

För dig som bor i flerbostadshus

Bor du i ett flerbostadshus är det fastighetsägarens ansvar att mäta radonhalten i bostäderna och vid behov göra åtgärder. Miljöenheten bedriver tillsyn på fastighetsägare till flerbostadshus och kontrollerar bland annat radonarbetet.

För dig som bor i småhus

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta radonhalten, eftersom gasen varken luktar, smakar eller är synlig. Det vanligaste sättet att mäta är med hjälp av spårfilm som placeras ut i minst två rum. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning ska mätning ske under eldningssäsongen (oktober-april) och under minst två månader. Ju längre tid mätning sker desto mer representativ blir mätresultatet.

Kontakta ett företag som säljer radonmätare för beställning av spårfilm och beskrivning av hur du går till väga vid mätningen.

Åtgärder

Om byggnadsmaterialet avger radon brukar man förbättra ventilationen. Det är framför allt blåbetong som avger radon. Om radonet kommer från marken, kan man först och främst täta läckor. Läckorna finns främst runt golvbrunnar och skyddsrör. I de allra flesta fall räcker det tyvärr inte med att täta utan man måste försöka skapa ett undertryck, så att inte luften från jorden sugs in. Detta görs oftast med en radonsug.

Radon i dricksvatten

I kommunalt dricksvatten kontrolleras radonhalten regelbundet. Många kommunala vattentäkter är dessutom ytvattentäkter, som sällan innehåller radon. Har du däremot en egen djupborrad brunn bör du kontrollera ditt vatten. Ligger brunnen i ett område där berggrundens halt av uran är högre än vanligt bör du vara extra uppmärksam. Det är inte bra att dricka radonhaltigt vatten och om det finns radon i hushållsvattnet avgår det dessutom till inomhusluften.

Dricksvatten räknas som tjänligt med anmärkning vid mer än 100 Bq/l (Becquerel per liter vatten), och otjänligt vid mer än 1000 Bq/l. Livsmedelsverket har rekommenderat att man inte ger barn under fem år vatten med radonhalter över 500 Bq/l.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Senast uppdaterad: