Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Livsmedelsverksamhet i privat bostad

Om du ska driva en livsmedelsverksamhet från ditt hem finns det en del att tänka på för att uppfylla reglerna i livsmedelslagstiftningen. Som verksamhetsutövare ansvarar du för att de livsmedel som du tillverkar och säljer är säkra ur livsmedelssynpunkt.

Fastighetsägarens tillstånd

Du måste alltid ha fastighetsägarens eller hyresvärdens tillstånd ifall du vill driva en livsmedelsverksamhet från ditt hem. Det kan krävas speciell ventilation för storskalig matlagning, det kan uppstå mer avfall och det kan i vissa fall krävas fettavskiljare.

Lokalanpassning

Det kan vara fördelaktigt om din verksamhet är helt separerade från själva bostadsdelen. Om verksamheten är integrerad i bostaden kan det vara svårare att uppnå kraven för en god livsmedelshygien.

Lokalen ska utformas och underhållas så att risk för kontaminering minimeras. Till exempel får inte husdjur ha tillgång till lokalen och risken för skadedjur ska minimeras. Alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel liksom arbetsredskap och utrustning behöver vara lätta att rengöra. Livsmedel ska förvars på ett hygieniskt vis. Det kan i vissa fall behövas många vaskar om sköljning av livsmedel ingår i verksamheten.

Egenkontroll

Den som hanterar livsmedel ska vara utbildad i livsmedelssäkerhet samt att utveckla och underhålla rutiner i livsmedelssäkerheten till exempel i ett egenkontrollsprogram. Det är viktigt att ha kunskapar om hur information och märkning av livsmedlet ska göras.

Hantering av livsmedel

Om inte livsmedel hanteras på ett hygieniskt sätt kan du riskera att kontaminera med till exempel allergener, bakterier eller annan förorening. Detta kan medföra att man kan bli sjuk av livsmedelet. För att undvika detta är det noggrant att du inte förvarar privat mat med råvarorna i din verksamhet. Detta gäller också utrustning.

Hygien

När det kommer till hygien i din privata verksamhet bör du tänka på följande:

  • Lämpliga rena kläder, avsedda att användas vid produktion
  • Det ska finnas en vask med varmt och kallt rinnande vatten där du kan tvätta händerna i nära anslutning till verksamheten
  • Personaltoalett som inte används av familjemedlemmar, kunder eller vänner under tiden som du bedriver din verksamhet
  • Rutiner för att undvika smitta vid livsmedelshanteringen. Ingen som bär på en smitta eller sjukdom får hantera livsmedel eller vistas i verksamheten med risk för direkt eller indirekt smitta. Det kan exempelvis handla om sår, diarré eller hudinfektioner. Du bör vänta två dygn från det att du eller något du varit i kontakt med blivit friska innan du hanterar livsmedel igen

Information och märkning

Det är viktigt att ge rätt information till dina kunder, både avseende märkning på färdigförpackade livsmedel eller vid beställning på din hemsida eller liknande. Konsumenten ska få tillräcklig information för att kunna göra säkra och medvetna val utan att bli vilseledda angående exempelvis allergener eller intoleranser.

Funderar du på att starta livsmedelsföretag?

För att starta ett företag som hanterar eller säljer livsmedel i någon form eller i något led krävs att företaget är registrerat hos Miljöenheten. Anmälningsblankett för registrering av livsmedelsverksamhet hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Senast uppdaterad: