Vissa hus i kommunen är värdefulla
och skyddas till exempel för att de är gamla,
speciellt byggda eller fina. Sådana hus får
du inte bygga om hur som helst utan
tillstånd från kommunen.

Kulturmiljö och kulturhistoriska byggnader

Kommunfullmäktige antog år 2005 kulturmiljöprogrammet som pekar ut värdefulla bebyggelsemiljöer och byggnader inom kommunen. Arkitektoniska och värdefulla byggnader och miljöer är viktiga att bevara och kulturmiljöprogrammet är ett av beslutsunderlagen i samband med ärenden som byggenheten hanterar.

Kulturmiljön ska skyddas och vårdas enligt kulturminneslagen. Enligt plan- och bygglagen får en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Dessutom ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken som är lämpligt med hänsyn till kulturvärdena på platsen.

Vidare säger lagen att en byggnad ska vara lämplig för sitt ändamål och ha en god form-, färg och materialverkan. I och med kulturmiljöprogrammet kan kunskap om värdefulla miljöer spridas och värnas om. I områden som utpekats i kulturmiljöprogrammet ställs det särskilt höga krav vid till exempel nybygge, utvändiga ändringar och tillbyggnader. Se Kulturmiljöprogrammet.

Notera att reglerna kring Attefallshus inte alltid är applicerbara inom vissa kulturhistoriskt värdefulla områden.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: