Val av skola

Det här är sidan för dig som ska välja skola.

Skolval förskoleklass läsår 2020-2021

  • December 2019 – kartor över skolors närområde läsår 20/21 publiceras på hemsidan
  • 13 januari – inbjudan till skolval skickas ut
  • 14-31 januari – skolvalet är öppet för val av skola i e-tjänst
  • Mars – besked om skolplacering skickas ut
  • April – besked om klass skickas ut

Länk till e-tjänst

Du ansöker via den här länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regler för kommunalt skolval i Lomma kommun

Vårdnadshavare till barn som ska börja i förskoleklass har möjlighet att välja skola inför skolstarten. Elever som bor inom skolornas upptagningsområden har företräde. Den skola som barnet börjar i förskoleklass kommer att vara den skola där barnet går i grundskolan. Det går att välja såväl kommunal skola som fristående skola. Nedanstående riktlinjer gäller för skolval till kommunala skolor inom Lomma kommun. För fristående skolor gäller de regler som finns i respektive fristående skolas beslut från Skolinspektionen.

Enligt skollagen 2010:800 kap 9, 15 § gäller för förskoleklass ”En elev skall placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. ”

Om det på en skola finns fler sökande än platser ska urvalet göras, enligt de urvalsregler som skollagen anger och sedan utifrån de urvalsgrunder som beslutas av barn- och utbildningsnämnden.

Utlandssvenskar och folkbokförda i annan kommun ska jämställas med folkbokförda i Lomma kommun under förutsättning att de senast sista ansökningsdagen (31 januari) visar upp ett köpekontrakt på en bostad, hyreskontrakt eller dylikt i Lomma kommun och att de före skolstart är folkbokförda på adressen.

Urvalsgrunder vid fler sökande än platser:

1. Folkbokförd inom skolans närområde

Inför varje nytt läsår beslutar förvaltningsledningen i samråd med berörda rektorer var gränserna mellan skolornas upptagningsområden ska gå och därmed var gränserna för respektive barns närskola finns. Eftersom antalet barn i årskullarna varierar mellan åren, kan gränserna för skolornas upptagningsområden förändras från ett läsår till ett annat.

Karta närområde Lomma 2020/21PDF

Karta närområde Bjärred 2020/21PDF

2. Syskonförtur

Syskonförtur omfattar elever som har sökt samma skola som ett äldre syskon. Syskonförturen gäller för elever som lever i samma familj och bor på samma folkbokföringsadress och tar inte någon särskild hänsyn till om syskonen är biologiska eller inte. Syskonet som redan går på den sökta skolan måste ha en placering på skolan nästa termin i någon av årskurserna F-3 för att syskonförturen ska gälla.

3. Kortaste avstånd fågelvägen mellan hemmet och skolan

Elever som är folkbokförda utanför skolans närområde blir antagna i mån av plats. Om det till exempel finns fler barn med syskon som vill ha plats på en skola än vad skolan har plats för, har elever som bor närmst skolan förtur (kortaste avstånd fågelvägen mellan hemmet och skolan).

Behov av särskilt stöd

En elev som vill åberopa att behov av särskilt stöd finns för att gå i en viss skolas verksamhet ska ansöka om detta skriftligen till förvaltningen under skolvalsperioden. Skäl som motiverar behov av särskilt stöd kan till exempel vara sociala eller psykologiska skäl, funktionshinder eller dylikt. Skälen måste kunna styrkas, därför krävs ett utlåtande från Centrala barn- och elevhälsan i Lomma kommun. Placering på grund av att en elev har behov av särskilt stöd prövas i varje enskilt fall.

Vad händer när en elev blivit placerad på en skola enligt skolvalsreglerna?

Skollagen anger att rektor beslutar om sin enhets inre organisation vilket innebär att de pedagogiska och organisatoriska frågorna är rektors ansvar. Det går därför inte att önska val av klass, grupp eller lärare.

Vad händer om vårdnadshavarna inte gör ett skolval?

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för att alla skolpliktiga elever som har Lomma kommun som hemkommun går i skolan. Skulle vårdnadshavarna av någon anledning avstå från att välja skola, måste barnet trots det placeras i en skola. Det gäller också om valet inte är giltigt av någon anledning, till exempel att det finns två vårdnadshavare och dessa inte är överens om valet. Om vårdnadshavarna inte gör ett aktivt och giltigt skolval placeras eleven i en skola i enighet med skollagen.

Missnöjd med placering – överklagan

Beslut om placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar med anledning av att den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts (lagrum: 9 kap. 15 § första stycket eller 10 kap. 30 § första stycket skollagen) får överklagas till förvaltningsrätten för prövning av beslutets laglighet. Överklagande ska skickas till förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 203 20 Malmö.

Överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd enligt 28 kap 12 § kan göras om kommunen utnyttjar möjligheten att enligt skollagen frångå elevens vårdnadshavares önskemål på grund av att den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen (lagrum: 9 kap. 15 § andra stycket, 10 kap. 30 § andra stycket).

Beslutet ska överklagas skriftligt. Ange vilket beslut du överklagar och de omständigheter som stödjer överklagandet. Möjligheten att få beslutet prövat gäller fram till dess att beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla i tre veckor. Bestämmelsen om var beslutet ska överklagas finns i 10 kap. kommunlagen (1991:900).

Val av skola vid inflyttning till kommunen eller önskemål om att få byta skola

Vid inflyttning till kommunen under läsåret finns möjlighet att önska skola och i mån av plats kan sådant önskemål tillgodoses.

Vid val av förskoleklass och grundskola i en fristående skola, inom eller utanför Lomma kommun, kontaktar vårdnadshavare själv den aktuella skolan.

Det finns möjlighet att byta skola under grundskoletiden. Om sådant önskemål finns, ska en ansökan om skolbyte göras.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Svenjohan Davidson
Senast uppdaterad: 2020-01-13