Val av skola

Det här är sidan för dig som ska välja skola.

Skolval inför läsår 2024-2025

Nu införs en ny e-tjänst för skolvalet som heter ”Mitt skolval” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Skolvalet genomförs under perioden 11-31 januari 2024. Då kommer vårdnadshavare kunna logga in i e-tjänsten Mitt skolval med sitt bank-ID och välja önskad skola för sitt barn.

Skolvalet gäller alla vårdnadshavare med barn födda 2018 som ska börja i förskoleklass till höstterminen 2024. Det gäller även vårdnadshavare till elever i årskurs 3 på Strandskolan som ska välja skola till årskurs 4.

Med anledning av ovanstående fattar barn-och utbildningsnämnden den 12 december 2023 beslut om reviderade riktlinjer för kommunalt skolval. Mer om detta går att läsa i en separat kommunikation.

I samband med att beslut fattas kommer informationen på den här sidan att uppdateras.

Skolval inför läsår 2023-2024

 • December 2022 – kartor över skolors närområde skolval förskoleklass och skolval årskurs 4 för elever på Strandskolan läsår 23/24 publiceras på hemsidan
 • 11 januari – inbjudan till skolval skickas
 • 12-31 januari – skolvalet är öppet för val av skola i e-tjänst Länk till annan webbplats.
 • Mars – besked om skolplacering
 • April – besked om förskoleklass
 • Maj – besked om klass årskurs 4

Regler för kommunalt skolval i Lomma kommun

Vårdnadshavare till barn som ska börja i grundskolan har möjlighet att välja skola inför skolstarten. Det går att välja såväl kommunal skola som fristående skola. Nedanstående riktlinjer gäller för skolval till kommunala skolor inom Lomma kommun. För fristående skolor gäller de regler som finns i respektive fristående skolas beslut från Skolinspektionen.

Enligt skollagen 2010:800 9 kap. 15 § (förskoleklass) och 10 kap. 30 § (grundskolan) ”En elev skall placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.”

Skolval förskoleklass

Skolval till förskoleklass sker varje år under januari månad. Om det på en skola finns fler sökande än platser ska urvalet göras, enligt de urvalsregler som skollagen anger och sedan utifrån de urvalsgrunder som beslutats av barn- och utbildningsnämnden.

Utlandssvenskar och folkbokförda i annan kommun ska jämställas med folkbokförda i Lomma kommun under förutsättning att de senast sista ansökningsdagen (31 januari) visar upp ett köpekontrakt på en bostad, hyreskontrakt eller dylikt i Lomma kommun och att de före skolstart är folkbokförda på adressen.

Urvalsgrunder vid fler sökande än platser:

 1. Folkbokförd inom skolans närområde
  Inför varje nytt läsår beslutar berörda rektorer var gränserna mellan skolornas närområden ska gå och därmed var gränserna för respektive barns närskola finns. Eftersom antalet barn i årskullarna inom skolornas närområden varierar mellan åren, kan gränserna förändras från ett läsår till ett annat.

  Karta närområde Lomma 2023/24 Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.

  Karta närområde Bjärred 2023/24 Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

 2. Syskonförtur
  Syskonförtur omfattar elever som har sökt plats vid en skola där ett äldre syskon går innevarande och kommande läsår i någon av årskurserna F-3. Syskonförturen gäller för elever som lever i samma familj och bor på samma folkbokföringsadress och tar inte någon särskild hänsyn till om syskonen är biologiska eller inte.
 3. Kortaste avstånd fågelvägen mellan hemmet och skolan
  Elever som är folkbokförda utanför skolans närområde blir antagna i mån av plats. Om det till exempel finns fler barn som omfattas av syskonförtur som vill ha plats på en skola än vad skolan har plats för, har elever som bor närmst skolan förtur (kortaste avstånd fågelvägen mellan hemmet och skolan).

Behov av särskilt stöd

En vårdnadshavare till ett barn som vill åberopa att behov av särskilt stöd finns för att gå i en viss skolas verksamhet ska ansöka om detta skriftligen till förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid under skolvalsperioden. Skäl som kan motivera behov av särskilt stöd kan till exempel vara fysiska, medicinska, psykologiska eller psykosociala. Skälen måste kunna styrkas från sjukvård eller liknande eller verifieras av personal från Centrala barn- och elevhälsan i Lomma kommun. Placering på grund av att ett barn har behov av särskilt stöd prövas i varje enskilt fall.

Vad händer när en elev blivit placerad på en skola enligt skolvalsreglerna?

Skollagen anger att rektor beslutar om sin enhets inre organisation vilket innebär att de pedagogiska och organisatoriska frågorna är rektors ansvar. Det går därför inte att önska val av klass, grupp eller lärare.

Vad händer om vårdnadshavarna inte gör ett skolval eller skolvalet är ogiltigt?

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för att alla skolpliktiga elever som har Lomma kommun som hemkommun går i skolan. Skulle vårdnadshavarna av någon anledning avstå från att välja skola, måste barnet trots det placeras i en skola i enighet med skollagen. Det gäller också om valet inte är giltigt, till exempel att det finns två vårdnadshavare och dessa inte är överens om valet.

Skolval årskurs 4 för elever årskurs 3 på Strandskolan

Skolval till årskurs 4 för elever i årskurs 3 på Strandskolan sker varje år under januari månad. Valbara skolor inför årskurs 4 i skolvalet är Fladängskolan och Pilängskolan. Om det på någon av skolorna finns fler sökande än platser ska urvalet göras, enligt de urvalsregler som skollagen anger och sedan utifrån de urvalsgrunder som beslutats av barn- och utbildningsnämnden.

Karta närområde 2023/24 Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Urvalsgrunder vid fler sökande än platser:

 1. Folkbokförd inom skolans närområde
  Inför varje nytt läsår beslutar berörda rektorer var gränserna mellan skolornas närområden ska gå och därmed var gränserna för respektive barns närskola finns. Eftersom antalet barn i årskullarna inom skolornas närområden varierar mellan åren, kan gränserna förändras från ett läsår till ett annat.
 2. Kortaste avstånd fågelvägen mellan hemmet och skolan
  Elever som är folkbokförda utanför skolans närområde blir antagna i mån av plats. Om det till exempel finns fler barn som vill ha plats på en av skolorna än vad den skolan har plats för, har elever som bor närmst skolan förtur (kortaste avstånd fågelvägen mellan hemmet och skolan).

Behov av särskilt stöd

En vårdnadshavare till en elev som vill åberopa att behov av särskilt stöd finns för att gå i en viss skolas verksamhet ska ansöka om detta skriftligen till förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid under skolvalsperioden. Skäl som kan motivera behov av särskilt stöd kan till exempel vara fysiska, medicinska, psykologiska eller psykosociala. Skälen måste kunna styrkas från sjukvård eller liknande eller verifieras av personal från Centrala barn- och elevhälsan i Lomma kommun. Placering på grund av att en elev har behov av särskilt stöd prövas i varje enskilt fall.

Vad händer när en elev blivit placerad på en skola enligt skolvalsreglerna?

Skollagen anger att rektor beslutar om sin enhets inre organisation vilket innebär att de pedagogiska och organisatoriska frågorna är rektors ansvar. Det går därför inte att önska val av klass, grupp eller lärare.

Vad händer om vårdnadshavarna inte gör ett skolval eller skolvalet är ogiltigt?

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för att alla skolpliktiga elever som har Lomma kommun som hemkommun går i skolan. Skulle vårdnadshavarna av någon anledning avstå från att välja skola, måste eleven trots det placeras i en skola i enighet med skollagen. Det gäller också om valet inte är giltigt, till exempel att det finns två vårdnadshavare och dessa inte är överens om valet.

Val av skola vid inflyttning till kommunen eller önskemål om att få byta skola

Vid inflyttning till Lomma kommun finns möjlighet att önska skola och i mån av plats kan sådant önskemål tillgodoses.Det finns möjlighet att byta skola. Om sådant önskemål finns, ska en ansökan om skolbyte göras och i mån av plats kan det tillgodoses.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Haglind
Senast uppdaterad: