Val av skola

Det här är sidan för dig som ska välja skola.

Skolval inför läsår 2024-2025

 • 8 januari – inbjudan till skolval skickas ut
 • 11-31 januari – skolvalet är öppet för val av skola i e-tjänsten Mitt Skolval
 • Mars – besked om skolplacering
 • April – besked om förskoleklass
 • Maj – besked om klass årskurs 4

Riktlinjer för kommunalt skolval i Lomma kommun

Huvudprincipen är att en elev ska placeras vid den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå (skollagen 9 kap. 15 § och 10 kap. 30 §). Om det på en skola finns fler sökande än antalet platser ska urval göras, i enlighet med skollagen och därefter utifrån de riktlinjer som beslutats av barn- och utbildningsnämnden. Syftet med riktlinjerna är att främja vårdnadshavares möjlighet att lämna önskemål om skolplacering samt att säkerställa en likvärdig och rättssäker hantering av skolplaceringar.

Urvalsgrunder vid fler sökande än platser:

 1. Syskonförtur
 2. Relativ närhet

Syskonförtur

Syskonförtur gäller vid skolvalet för elever som ska börja i förskoleklass. Syskonförtur innebär att de elever som har ett syskon i den skola som vårdnadshavare väljer har förtur till plats. För att få syskonförtur behöver det äldre syskonet gå i årskurs F-2 på den önskade skolan när skolvalet görs. Syskonen behöver inte vara biologiska, men ska bo på samma folkbokföringsadress.

Relativ närhet

Relativ närhet mäts som skillnaden mellan avståndet från folkbokföringsadressen till elevens alternativa skola och avståndet från folkbokföringsadressen till önskad skola. Den "alternativa skolan" är den närmaste kommunala skolan mätt från elevens folkbokföringsadress. Om förstahandsvalet är den närmaste kommunala skolan är den "alternativa skolan" den näst närmaste kommunala skolan. En elev med högre relativ närhet har förtur jämfört med en elev med lägre relativ närhet. Detta eftersom hen hade förlorat mer i avstånd på att få gå på sin alternativa skola.

Som grundprincip enligt skollagen gäller samtidigt att varje elev har rätt till en skola nära hemmet. Därför måste principen om relativ närhet alltid kombineras med att varje elev, vars vårdnadshavare så önskar, erbjuds en plats i en kommunal skola nära hemmet.

Lomma kommuns riktmärke för vad som är en skola nära hemmet:

 1. Elev i förskoleklass och årskurs 1-3: inom tre kilometers avstånd till skolan.
 2. Elev i årskurs 4-6 inom fyra kilometers avstånd till skolan.
 3. Elev i årskurs 7-9 inom fem kilometers avstånd till skolan.

Med avstånd menas den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan, inte fågelvägen. Om ingen kommunal skola finns inom dessa avstånd, räknas den närmaste kommunala skolan som en skola nära hemmet.

Om två elever har samma relativa närhet till en skola så sker urvalet utifrån absolut närhet, det vill säga det faktiska avståndet mellan hem och skola. Om båda eleverna även skulle ha samma absoluta närhet till skolan så sker platstilldelningen utifrån lottning.

Om en elev inte kan få placering på något av sina önskemål, sker placering vid, i förhållande till folkbokföringsadressen, närmaste kommunala skola med ledig plats. Detta gäller även om elevens vårdnadshavare inte gjort något aktivt val eller om valet inte är giltigt, till exempel om vårdnadshavarna inte är överens om skolvalet. Har barnet två vårdnadshavare måste båda godkänna skolvalet för att det ska vara giltigt.

Flytt till eller inom Lomma kommun

Utlandssvenskar och folkbokförda i annan kommun ska jämställas med folkbokförda i Lomma kommun under förutsättning att de i samband med ansökan bifogar en kopia på hyres-/köpekontrakt på en bostad i Lomma kommun under skolvalsperioden. Skolplaceringen gäller endast under förutsättning att eleven är folkbokförd på adressen senast vid terminsstart. Detsamma gäller för flytt inom Lomma kommun om avstånd ska beräknas utifrån den nya adressen.

Skolskjuts

Elever som uppfyller kraven för skolskjuts till sin närmaste skola och är beroende av kommunens upphandlade skolskjuts (skolbuss) för att ta sig till och från skolan har förtur till någon av kommunens skolskjutsskolor (Bjärehovskolan och Rutsborgskolan) och ska endast önska dem i skolvalet.

Särskild handläggning

Lomma kommun säkerställer även att elever får sin rätt att gå i grundskolan tillgodosedd utanför det ordinarie ansökningsförfarandet. Detta gäller elever som av administrativa skäl inte kan delta i den ordinarie ansökningsomgången och elever vars behov av skolplacering uppstår under pågående läsår. Eleverna får då en skolplacering genom en särskild handläggning.

Dessa elever kan i vissa fall komma att få förtur till placering vid en viss skola framför elever som ansöker genom det ordinarie ansökningsförfarandet. Elever som kan komma ifråga för särskild handläggning är elever med skyddade personuppgifter och elever som placeras av socialtjänsten. Även andra skolpliktiga elever eller elever med rätt till utbildning enligt skollagen 29 kap. 2 § andra stycket som inte har någon skolplacering i Lomma och behov av detta uppstår under pågående läsår, hanteras genom särskild handläggning. Inom ramen för särskild handläggning hanteras även de elever som av objektiva synnerliga skäl ska fullgöra skolgången vid en viss skolenhet.

Frågor och svar om förskoleklasserna inför höstterminen 2024

De senaste åren har befolkningstillväxten minskat och färre barnfamiljer flyttar till Lomma kommun. Prognoserna visar att minskningen kommer att fortsätta de närmsta åren och kommunen behöver därför anpassa sina verksamheter.

Anpassning av antalet förskolor och förskoleplatser har skett de senaste åren och nu behöver även grundskolans organisation förändras efter de rådande behoven.

Intaget till förskoleklass på Pilängsskolan och Löddesnässkolan kommer därför att pausas från och med höstterminen 2024. Frågor och svar om förskoleklasserna inför höstterminen 2024.


 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Haglind
Senast uppdaterad: