Klimatsmart - vad kan du göra själv?

Klimatförändringarna är redan märkbara. Regnet faller mer koncentrerat och kraftigare och kan helt utebli under längre perioder - en bättre beredskap för skyfall, torka och översvämningar är därför nödvändig.

Låt dagvattnet bli en tillgång för din trädgård!

Nyttja din tomts tillgångar

En kvadratmeter tak ger cirka en liter vatten per millimeter regn. Västra Skåne får uppemot 650 millimeter nederbörd per år, varav det mesta faller på sommaren. Med ditt tak och en regntunna kan du skörda regnet för bevattning – helt gratis.

Främja naturlig infiltration

Tomtmark där vatten tillåts tränga ner i marken (t.ex. på gräsmattor, odlingslotter, grus) gör att regnet kan infiltrera till grundvattnet. Det är väldigt viktigt att främja denna naturliga process, särskilt inom tätorter. Använd genomsläppliga material i stället för att hårdgöra din tomt!

Satsa på din TRÄDgård!

Ett vuxet träd dricker ca 500 liter vatten en varm sommardag och bladytan avdunstar mycket vatten. Häckar och träd på din tomt bidrar till lokal klimatreglering, bland annat genom bättre dränering, svalkande skugga vid värmeböljor och skydd mot hårda vindar.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn- eller smältvatten som inte tränger ned i marken, utan avrinner på markytan. Dagvatten från tätorter är en form av avloppsvatten.

Din tomt alstrar dagvatten från hårdgjorda ytor såsom tak, trappor, stenlagda uppfarter, uteplatser, gångstigar, pooltak m.m.

Klimatsmart dagvattenhantering på tomtmark

9 sätt att ta hand om ditt dagvatten

 1. grönt tak.
 2. regntunna för bevattning.
 3. ytlig avledning och infiltration till marken.
 4. minst 50% genomsläpplig tomtyta.
 5. trädeffekt: vattenupptag via rötter samt ökat avdunstning från bladytan (Regnvatten som infiltrerar på din tomt blir nytt grundvatten eller tas upp av växter).
 6. permanent eller tillfällig damm.
 7. vattentank eller cistern för bevattning.
 8. stenkista eller perkolationsmagasin för uppsamling och grundvattennybildning.
 9. endast överskottsvatten som inte kan omhändertas på tomten förs bort.

Utanför tomtgränsen kan ditt dagvatten avledas till:

 • det kommunala dagvattennätet
 • en samfälld vattenanläggning där din tomt ingår
 • direkt ut till vattendrag eller havet
Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: