Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Vilka lagar gäller för träd?

Träd kan vara skyddade på olika sätt. Det är därför viktigt att kolla upp om någon av dessa bestämmelser gäller innan du påbörjar en åtgärd som kan skada ett träd eller som kräver avverkning av trädet.

Det juridiska skyddet av träd finns i form av bestämmelser för träden i sig, arter som lever i eller av träden eller att området där trädet står är skyddat. Utöver dessa lagar finns det också domstolsbeslut som ibland förtydligar vad som gäller.

Åtgärder som kan skada träd kan du läsa mer om här.

Om det lever arter som är fridlysta enligt artskyddsförordningen på eller i ett träd ska åtgärder på trädet prövas enligt artskyddsförordningen.

Om avverkning eller kraftig beskärning av ett träd kan innebära att en arts viloplats eller fortplantningsområde skadas eller förstörs, så krävs dispens från fridlysningsbestämmelserna. Trädlevande arter som omfattas är alla fåglar och fladdermöss samt vissa arter av växter, lavar, mossor och andra artgrupper. Dispens söks hos länsstyrelsen Länk till annan webbplats.. Där går det också att läsa mer om vilka arter som berörs.

Väsentlig förändring av naturmiljön kräver samråd med länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller Försvarsinspektören Länk till annan webbplats.. Åtgärder på träd som faller inom definitionen för särskilt skyddsvärda träd är ett exempel på en väsentlig förändring av naturmiljön.

Träd som räknas som särskilt skyddsvärda är:

  • Jätteträd – grövre än 1 m i diameter i brösthöjd
  • Äldre träd – gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.
  • Grova hålträd – grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Biotopskydd omfattar småbiotoper som minskat kraftigt i omfattning och är värdefulla för växt- och djurarter i ett ofta ensartat eller fragmenterat landskap. Skyddet innebär att man inte får avverka eller skada träd inom biotopskydd. Dispens kan ges från länsstyrelsen om det finns särskilda skäl. Länk till annan webbplats. En lång rad domar tydliggör vad som kan utgöra särskilda skäl.

Det finns både ett generellt biotopskydd för ett antal biotoptyper som är skyddade i hela landet och utpekade biotoper som skyddats genom beslut av länsstyrelsen, kommunen eller Skogsstyrelsen. Generella biotopskydd som rör träd är alléer, pilevallar och åkerholmar. Men träd kan även finnas i anslutning till andra biotopskydd och i så fall utgöra en del av skyddet och därmed också kräva dispens.

Inom strandskydd är träd som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter skyddade.

Du kan läsa mer om strandskydd på kommunens Länk till annan webbplats. och Länsstyrelsens Länk till annan webbplats. hemsidor.

Inom naturreservat gäller föreskrifter som specifika för olika reservat, men i de flesta är avverkning eller skador på träd förbjudna. Du kan hitta information om kommunens naturreservat här Länk till annan webbplats..

Om det är bestämt i detaljplanen kan marklov krävas för trädfällning. Det kan gälla antingen enskilda träd eller träd i grupp. Kontrollera därför alltid om en detaljplan i det aktuella området reglerar detta.

Gällande detaljplaner hittar du här. Länk till annan webbplats.

Sammanfattning

  • Träd omfattas av en mängd lagar – kolla upp det innan du påbörjar en åtgärd som kan påverka träd
  • Lagarna kan gälla antingen trädet i sig, området som trädet står i eller arter som lever på/av trädet.
  • Kontakta kommunen eller länsstyrelsen om du känner dig osäker

För träd och häckar vid tomtgräns finns särskilda krav på hur de ska skötas. Det kan du läsa mer om här Länk till annan webbplats..

Läs mer

Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats. – läs mer om t.ex. artskydd och områdesskydd

Karttjänsten Skyddad natur Länk till annan webbplats. – här hittar du dokumentation kring skyddade områden, såsom skötselplaner och beslut som innehåller föreskrifter.

Vattenatlas Länk till annan webbplats. – karttjänsten är uppbyggd för planering av vattenarbete över gränser – men du kan också hitta bl.a. strandskydd och detaljplanelagt område.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: