Framtida klimatscenario för Lomma

För Lomma kommuns del bedöms klimatförändringen innebära höjda havsvattennivåer, höjda grundvattennivåer, ökad erosion, ökade nederbördsmängder, mer extremt väder med ökade översvämningsrisker och längre torrperioder med ökande sättningsrisker som följd. Många av dessa händelser ser vi redan idag.

Höjd havsnivå

Beräkningarna visar att i Öresunds kommer havsnivån kunna stiga med upp till 66 centimeter mellan åren 2070-2100 jämfört med dagens medelvattenyta. Samtidigt blir också högvattenstånden högre och oftare förekommande.

Lommabukten och Öresund är kustvatten med speciella förutsättningar. En stor del av Östersjöns vatten passerar här, och vid vissa väderlekar kan havsvattennivån stiga mycket snabbt. Havets nivå ger även en dämningseffekt uppströms i åarna.

Ökad temperatur

I Lomma beräknas årsmedeltemperaturen öka med 4,4 ᵒC och årsmedelnederbörden beräknas öka med 25 procent under nuvarande sekel. De mest påtagliga klimatförändringarna i Lomma kommer då att ske vintertid med en ökning av vinterns medeltemperatur med 5,5 ᵒC och en ökning av vinterns nederbörd med 58 procent. Även antalet dagar med kraftig nederbörd och skyfall blir fler. Därmed ökar avrinningen i vattendragen och höga flöden blir vanligare vilket i sin tur får många konsekvenser. Samtidigt som nederbörden ökar, så ökar även avdunstningen på grund av högre temperaturer vilket kan leda till ökad sommartorka i södra Sverige.

Åarna

Lödde å/Kävlingeån, som är Skånes näst största vattendrag, utgör ingen större risk i kommunen. Detta beror på att det inte finns så mycket bebyggelse i ådalen. Ådalen har en mer naturlig karaktär och de dagvattenutsläpp som sker är i dimension med vad vattendraget kan ta emot.

Höje å, som rinner genom Lomma tätort, är en mindre å, men är i princip ensam recipient för Staffanstorps och Lunds kommuners dag- och spillvatten. Den ligger dessutom i ett flackare landskap och har historiskt rätats och fysiskt förändrats för att avvattna det bördiga jordbrukslandskapet. Detta gör att vid höga nederbördsmängder kan ån på kort tid få mycket höga flöden. I den översvämningskartering som är gjord för Höje å finns kartunderlag och mer information översvämningskartering.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: