Rådet för trygghet och hälsa

Den övergripande uppgiften för rådet för trygghet och hälsa är att initiera, stödja, följa och utvärdera insatser som vidtas för att långsiktigt och strategiskt skapa förutsättningar för ett tryggt och hälsosamt samhälle.

Rådets uppgift och ansvar

Rådet ska framförallt behandla strategiska ”VAD- frågor” genom att verka för ett långsiktigt och proaktivt både främjande och förebyggande arbete. Rådet skall bevaka att aktuella trygghets- och folkhälsofrågor behandlas och vid behov kommer vidare för politisk behandling och avrapportering till kommunstyrelsen eller berörda nämnder.

Rådet ska styra samverkansgruppens uppdrag och leda dem rätt i sitt arbete. Rådet träffas två gånger på våren och en gång på hösten. Vid behov kan ordförande kalla till fler möten. Rådet ansvarar bland annat för trygghetsdag för årskurs 7, grannsamverkan och förebyggande frågor mot våldsbejakande extremism.

Rådet består av

Ordförande: Kommunstyrelsens ordförande
Vice ordförande: Kommunstyrelsens andra vice ordförande
Ledamot: Kommundirektör
Ledamot: Förvaltningschef Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Ledamot: Förvaltningschef Socialförvaltningen
Ledamot: Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledamot: Lokalpolisområdeschef
Ledamot: Säkerhetschef
Sekreterare: Kommunsekreterare

Samverkansgruppens uppgift och ansvar

Samverkansgruppen ska representeras av funktioner som i sitt vardagliga arbete har en uppgift som berör RTF:s frågor. Gruppen arbetar huvudsakligen på uppdrag av rådet och skall samverka dels kring de uppdrag som kommer från rådet, men även kring händelser och problem som finns eller uppstår i kommunen.

Genomförandet av uppdragen sker i respektive verksamhet. Vissa uppdrag kan utmynna i bildande av nya projekt eller skickas till redan befintliga projektgrupper. Samverkansgruppen kan vid behov kalla in de funktioner inom kommunens verksamheter som behövs vid ett specifikt möte. Dessutom kan gruppen även bjuda in externa aktörer såsom kyrkan, föreningsliv eller näringsliv. Varje år ska samverkansgruppen sammanfatta det gångna årets arbete i en rapport till rådet. Rapporten ska grunda sig på hur mätningar av årets indikatorer utfallit. Gruppen träffas en gång i månaden.

Samverkansgruppen består av

Ordförande: Säkerhetschef
Ledamot: Förvaltningsstrateg Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid
Ledamot: Teknisk chef
Ledamot: Myndighetschef socialförvaltningen
Ledamot: IFO chef
Ledamot: Kultur- och fritidschef
Ledamot: Driftchef fastighet
Ledamot: Kommunpolis
Ledamot: Stf. Räddningschef

Kontaktuppgifter

Anders Åkesson

Säkerhetschef

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: 2017-03-27