Det är viktigt att alla
känner sig trygga i en kommun.

Om man inte gör det behöver vi veta varför.
Om vi vet svaret på det kan vi försöka
hjälpa till att göra det tryggare igen.

Polisen och kommunen hjälps åt med detta
tillsammans med människor som bor
och arbetar i Lomma kommun.

Om det händer en allvarlig olycka
kan du ringa 112
som går till SOS Alarm.
Dit ska man ringa
när det händer olyckor
eller om man behöver hjälp snabbt vid en kris.

När du ringer 112
ska du berätta vad som har hänt,
var någonstans det har hänt
och vem du är och vad ditt telefonnummer är.

Trygg och säker

Flera aktörer samverkar för att göra Lomma kommun till en trygg och säker kommun att bo i. Här hittar du information som kan vara bra att känna till både i förebyggande syfte och om olyckan skulle vara framme.

Enkät om mopeder

I Polisens årliga trygghetsmätning lyftes buskörning med mopeder som ett område att förbättra. Vi vill därför ta reda på mer om problemet för att kunna sätta in rätt åtgärder. Vi är tacksamma om du vill ta dig tid att svara på våra frågor kring hur du upplever mopedåkning i Lomma tätort. Undersökningen är öppen under perioden 31 mars-15 april och är anonym.

Välkommen att träffa oss och prata mopeder med oss:
  • Måndagen den 3 april, kl. 18.00-19.30 kommer Polisen att stå på Centrumtorget i Lomma tillsammans med kommunens trygghetsvärdar.
  • Onsdagen den 12 april, kl. 19.00-20.00 träffas vi i kommunhuset i Lomma. (Det behövs ingen föranmälan.)

Har du frågor om undersökningen, hör av dig till Lomma kommuns kontaktcenter på 040-641 10 00 eller info@lomma.se.

Trygghetsskapande arbete

Ett av kommunens övergripande mål är att "I Lomma kommun ska invånaren vara trygg i livets alla skeden."

Den 23 juli föreslås en ny lag träda i kraft (Prop. 2022:43). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Gemensam lägesbild

Att skapa en gemensam lägesbild är en del av kommunens systematiska arbete när det gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Detta arbete involverar kommunens samtliga förvaltningar, invånare, lokala myndigheter, närings- och föreningsliv och andra samhällsaktörer.

Lomma kommun har valt att arbeta utifrån EST-metodiken (Effektiv Samordning för Trygghet). Länsstyrelsen i Skåne ger stöd åt de kommuner som arbetar med EST i form av nätverk, utbildningar och kompetenser. Målet med metoden är att genom ett kunskapsbaserat arbete minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända. Genom att skapa sig en förståelse för var och varför problemen uppstår blir det lättare att kunna åtgärda dem.

Viktiga telefonnummer

Kommunens trygghetsvärdar - På kvällar och nätter:
  • Bil Söder 0733-41 10 18
  • Bil Norr 0733-41 10 17
  • Arbetsledare dagtid 040-641 10 67

El och vatten/avlopp

Gör en felanmälan eller lämna synpunkter

Trygghetspunkter i Lomma kommun

Läs mer om Akut hjälp och krishantering

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: