Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Klimatarbete

Lomma kommun jobbar aktivt för att bli en energieffektiv och växthusgassnål kommun. Ambitionen är att kommunen 2050 ska vara helt befriad från direkta utsläpp av växthusgaser, och att de indirekta utsläppen ska vara minimala.

Minskade växthusgasutsläpp

Världens länder har gemensamt kommit överens om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader. Det innebär att vi måste minska utsläppen av växthusgaser kraftfullt under de närmaste åren. Utsläppen av växthusgaser är direkt beroende av hur mycket energi samhället använder, och från vilken typ av energikälla. Därför krävs det medvetenhet och engagemang från både företag och medborgare. Kommunen har en viktig roll i samordningen av detta arbete.

Energi- och klimatplan

Lomma kommun har tagit fram en energi- och klimatplan för att styra kommunens utveckling mot att bli en mer energieffektiv och växthusgassnål kommun. Det övergripande målet för planen är att Lomma år 2050 ska ha minimerat sina utsläpp av växthusgaser genom exempelvis förändrade transporter, energieffektivisering i kommunala verksamheter, förnyelsebar energiproduktion och energihänsyn i den fysiska planeringen.

Kustzonsprogram för Lomma kommun

Kustzonsprogrammet för Lomma kommun 2019–2030 antogs av kommunfullmäktige 2019-05-23. Syftet med Kustzonsprogrammet är att det ska vara vägledande mot ett gemensamt strategi- och åtgärdsarbete för att förvalta kusten på ett klimatanpassat och hållbart sätt fram till år 2030.

Det ska tydliggöra ansvarsförhållandet mellan olika aktörer. Utgångspunkten har varit att definiera hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå påverkar Lomma kommuns kust med avseende på de tre aspekterna översvämning, erosion och strandskyddets syfte. En stor del av arbetet har varit att ta fram aktuella kunskaps- och planeringsunderlag för att få en målbild om hur kusten ska se ut i ett långsiktigt perspektiv.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: 2019-07-22