Det är viktigt att vi tar hand om vår miljö och natur.
Därför finns det en plan för hur vi ska göra
för att ta minska sådant som inte är bra för vår miljö
och skydda natur och hav.

Klimatarbete

Lomma kommun arbetar aktivt för att minska sina utsläpp av växthusgaser men även med att anpassa samhället till effekterna av ett förändrat klimat. Målsättningen är att utsläpp av växthusgaser i Lomma kommun ska minska i snabbare takt än på regional och nationell nivå. År 2025 ska de ha minskat med över 70 % i jämförelse med 1990.

Minskade växthusgasutsläpp

Världens länder har gemensamt kommit överens om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader. Det innebär att vi måste minska utsläppen av växthusgaser kraftfullt under de närmaste åren. Utsläppen av växthusgaser är direkt beroende av hur mycket energi samhället använder, och från vilken typ av energikälla. Därför krävs det medvetenhet och engagemang från både företag och medborgare. Kommunen har en viktig roll i samordningen av detta arbete.

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplanen 2021–2025 styr kommunens arbete med att på kort och lång sikt trygga en säker och hållbar energiförsörjning samt att minska påverkan på klimatet. Visionen är att Lomma kommun utmärker sig som en klimatneutral kommun och motverkar global uppvärmning. Planen innefattar politiska ställningstaganden i form av mål och åtgärder som ska genomföras inom planperioden, dels på övergripande nivå dels inom sektorerna: Transporter, Konsumtion, Energianvändning, Säkerhet och tillgång samt Balansering och kompensation. Målen är uppdelade i mål för Lomma kommun som geografisk enhet, vilket innebär utsläpp från alla invånare och verksamheter inom kommunen, och mål för kommunorganisationen.

Det övergripande målet för Lomma kommun i stort är att utsläpp av växthusgaser i Lomma ska minska i snabbare takt än på regional och nationell nivå. År 2025 ska de ha minskat med över 70% i jämförelse med 1990.

Det övergripande målet för kommunorganisationen är att utsläppen av växthusgaser sak minska årligen och i snabbare takt än i kommunen som geografisk enhet.

Kustzonsprogram för Lomma kommun

Syftet med Kustzonsprogrammet 2019–2030 är att det ska vara vägledande mot ett gemensamt strategi- och åtgärdsarbete för att förvalta kusten på ett klimatanpassat och hållbart sätt fram till år 2030.

Det ska tydliggöra ansvarsförhållandet mellan olika aktörer. Utgångspunkten har varit att definiera hur ett förändrat klimat och en ökad havsnivå påverkar Lomma kommuns kust med avseende på de tre aspekterna översvämning, erosion och strandskyddets syfte. En stor del av arbetet har varit att ta fram aktuella kunskaps- och planeringsunderlag för att få en målbild om hur kusten kan se ut i ett långsiktigt perspektiv.

Här kan du läsa mer om kustzonsprogrammet.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: