Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för flera stora områden inom kommunen bland annat förvaltning och underhåll av fastigheter, gator och parker, avfallshantering, lokala trafikföreskrifter, planering, projektering och exploatering tillsammans med miljöfrågor samt övriga myndighetsfrågor.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns fyra avdelningar: teknik- och fastighetsavdelningen, planeringsavdelningen, miljö- och byggavdelningen och en stabsenhet samt en mark- och exploateringsenhet.

På samhällsbyggnadsförvaltningen handläggs ärenden som rör:

 • Handläggning enligt plan- och bygglagen.
 • Handläggning enligt miljöbalken, livsmedelslagen mm.
 • Miljöstrategiskt arbete, naturvårdsarbete.
 • Skötsel av gator, parker, grönområden, lekplatser, övriga offentliga miljöer.
 • Trafikfrågor, kollektivtrafik.
 • Renhållning, återvinning.
 • Underhåll och drift av kommunala byggnader, nybyggnation.
 • Investeringar/exploateringar/infrastruktur och andra utvecklingsprojekt.
 • Bostadsanpassning.
 • Översiktlig planering, detaljplanering.
 • Mark- och exploateringsfrågor, avtal, arrenden.

Ansvarig för samhällsbyggnadsförvaltningen är tf. samhällsbyggnadschef Helene Blom.

Avdelningsplan

Miljö- och byggavdelningens avdelningsplan behandlar bland annat den tillsyn och kontroll som miljö- och byggnadsnämnden har ansvar för. Avdelningsplanen uppdateras årligen och antas av miljö- och byggnadsnämnden i slutet av året.

Mark- och exploateringsenheten

Mark- och exploateringsenhetens uppdrag består i att förädla kommunens markinnehav genom olika exploaterings- och investeringsprojekt för industri, bostäder och infrastruktur. Enheten ansvarar även för tomtförsäljning, strategiska markköp och förvaltning av kommunens markinnehav.

Stabsenheten

Staben är ett allmänt stöd till hela förvaltningen och de nämnder som är knutna till förvaltningen. Här ingår arbetsuppgifter som registrering, arkivering, fakturering, kvalitetsarbete, juridiskt stöd, IT, GIS, karta, mät, utvecklingsfrågor, samordning av yttranden. Vissa av arbetsuppgifterna som ekonomi, nämndadministration, IT, personal med mera hanteras av andra förvaltningar. Ledningsgruppen är knuten till staben.

Planeringsavdelningen

Avdelningen arbetar framförallt med översiktlig fysisk och annan strategisk planering, detaljplanering, strategiska miljöfrågor, naturvård, mark- och bostadsplanering, statistik och prognoser samt kollektivtrafik.

Miljö- och byggavdelning

Avdelningens ärenden omfattar bland annat tillsyn och förebyggande informationsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsområdet, som innefattar delverksamheterna hälsoskydd, livsmedelstillsyn, naturvård, miljöskydd och miljöövervakning. Avdelningens ärenden omfattar även bygglov, anmälningar, tillstånd och tillsyn som berör nybyggnation, befintlig bebyggelse och anläggningar.

Teknik- och Fastighetsavdelning

Inom teknik- och fastighetsavdelning hanteras både skatte- och avgiftsfinansierade verksamheter. Den avgiftsfinansierade verksamheten består av hamnverksamhet och renhållning/avfallshantering.

Inom den skattefinansierade verksamheten ingår att verka för en god trafikmiljö och trafiksäkerhet, projektera, bygga och underhålla gator, vägar, vinterväghållning, parker och allmänna platser i kommunen, adress- och gatunamnsättning, ta hand om odlings- och kolonilotter, svara för gaturenhållning och övrig renhållning utomhus. Här genomförs även upphandlingar, projekteringar och exploateringar.

Avdelningen förvaltar även kommunens bebyggda fastigheter som till exempel skolor, förskolor, lokaler samt idrottsanläggningar. Avdelningen är kommunens byggherre och planerar, upphandlar och leder entreprenader vid ny-, om-, och tillbyggnad av fastighetsbeståndet.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Östling
Senast uppdaterad: