Buller är högt eller
oönskat ljud som kan störa.
Olika personer kan uppleva
olika ljud som störiga.

Buller kan orsaka att
människors hälsa påverkas
på ett dåligt vis.

Om du störs av buller
från en verksamhet
eller granne så prata först
med den som stör.
Om inte det hjälper kan
du kontakta miljöenheten.

Buller

Om du störs av buller från en verksamhet eller närliggande fastighet så bör du i första hand ta kontakt med den som stör och berätta om problemet. Om du inte får hjälp och problemen kvarstår kan du kontakta Miljöenheten.

Buller definieras vanligtvis som oönskat ljud, vilket innebär att olika personer kan uppleva att olika ljud utgör buller. Faktorer som kan påverka hur ett ljud upplevs är exempelvis tidpunkt på dygnet, i vilket sammanhang det är och vilken attityd man har till ljudet.

Riktvärden för buller

Det finns många olika källor till buller, till exempel vägtrafik eller ljud från fläktar. För att begränsa bullerstörningar i samhället finns det riktvärde för vilka ljudnivåer som är acceptabla för olika störningskällor. När Miljöenheten utreder klagomål som rör buller görs bedömningen utifrån allmänna råd och gällande riktvärden. I listan nedan finns mer information och vägledning om olika slags bullerkällor.

En ventilationsfläkt och kylinstallation kan ibland orsaka buller om den inte är tillräckligt ljudisolerad eller är placerad utan hänsyn till dem som bor i närheten. Det är alltid den som äger fläkten som är ansvarig för att ljudet från installationen inte överskrider några riktvärden.

Störs du av buller från en fläkt eller liknande ska du i första hand ta kontakt med den som är ansvarig. Det kan vara så att ägaren inte varit uppmärksam att installationen har orsakat en störning för dig som närboende och har då en chans till att åtgärda problemet. Om du inte får hjälp och problemen kvarstår kan du kontakta Miljöenheten.

Allmänna råd
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Naturvårdsverkets information om buller från industrier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller från järnvägstrafik påverkar många människor. Därför har Naturvårdsverket tillsammans med Trafikverket tagit fram riktvärden för buller från järnvägstrafik.

Trafikverket har ansvaret för buller från järnvägstrafik. Trafikverket har ett sektorsansvar för systemet för järnvägstransporter och är dessutom spårhållare. Det ger ett ansvar att åtgärda eventuella problem, störningar och bullerproblem i transportsystemet.

Om du upplever störningar från järnvägstrafik ska du i första hand kontakta Trafikverket. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsammans med andra påverkade kommuner förelagt Trafikverket att lämna in vilka specifika bullerdämpande åtgärder som behöver tas för de fastigheter som ligger längs med järnvägen. Trafikverket ska också inkomma med information om beräknad ljudnivå före och efter bullerskyddsåtgärderna. Därefter behöver nämnden ta ställning till skyddsåtgärdernas effektivitet och kostnad, för att kunna driva ärendet vidare. Du kan läsa mer om vad som sker i ärendet här.

Buller från byggarbetsplatser bedöms ofta som en tillfällig störning då det sker under en begränsad tid. Byggherren har dock ett ansvar för att se till att arbetet på byggarbetsplatsen inte stör de som bor i närheten i onödan.

Om du upplever dig störd av byggbuller i din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren eller byggherren som är ansvarig för byggarbetsplatsen. Det är viktigt att du kan beskriva vilket slags ljud du upplever dig störd av och under vilka tider på dygnet det sker. På så sätt har den ansvariga större möjlighet att veta vilken del av arbetet som orsakar bullerstörningen. Om du inte får hjälp och problemen kvarstår kan du kontakta Miljöenheten.

Allmänna råd
Naturvårdsverkets information om buller från byggplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att man hör ljud från röster, steg eller vattenledningar är vanligt i ett flerfamiljshus och oftast är det något man får acceptera. Störs du av att dina grannar till exempel spelar hög musik eller har skällande hundar är det alltid bra om du själv pratar med den som du tycker stör i första hand så att hen har en möjlighet att ändra sig. Om det inte hjälper kan du kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsföreningens styrelse. Dem bör i sin tur utreda om klagomålet är befogat och i sådana fall uppmana den som stör att åtgärda problemet.

Miljöenheten utreder vanligtvis inte klagomål som rör buller från grannar, men vi svarar gärna på frågor och ger råd.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: