Fördjupning av översiktsplanen

I översiktsplanen skisseras vår framtida livsmiljö. Den visar hur kommunen vill utvecklas, på mark- och vattenanvändning och bebyggelse i kommunen. Översiktsplanen är obligatorisk.

Ibland räcker inte översiktsplanen till, utan en ort eller ett område vill granskas mer noggrant. Då kan en fördjupad översiktsplan upprättas. Liksom översiktsplanen är den vägledande för efterföljande beslut, exempelvis vid framtagande av detaljplaner, vilka är juridiskt bindande. Det är dock inte obligatoriskt att upprätta fördjupade översiktsplaner.

De fördjupade översiktsplanerna för Flädie från 1985, Bjärred-Borgeby från 1999, Lomma tätort från 2003 och den fördjupade översiktsplanen för Kustzonen från 2006 upphör att gälla i och med antagandet av översiktsplanen 2020.

Sektorsplaner

Förutom formella fördjupade översiktsplaner finns andra planer av översiktlig karaktär. Exempel på sådana i Lomma kommun är kulturmiljöprogrammet och naturmiljöprogrammet.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: