Fördjupning av översiktsplanen

I översiktsplanen skisseras vår framtida livsmiljö. Den visar hur kommunen vill utvecklas, på mark- och vattenanvändning och bebyggelse i kommunen. Översiktsplanen är obligatorisk.

Ibland räcker inte översiktsplanen till utan en ort eller ett område vill granskas mer noggrant. Då kan en fördjupad översiktsplan upprättas. Liksom översiktsplanen är den vägledande för efterföljande beslut, exempelvis vid framtagande av detaljplaner, vilka är juridiskt bindande. Det är dock inte obligatoriskt att upprätta fördjupade översiktsplaner.

Sektorsplaner

Förutom formella fördjupade översiktsplaner finns andra planer av översiktlig karaktär. Exempel på sådana i Lomma kommun är kulturmiljöprogrammet och naturmiljöprogrammet.

Kontaktuppgifter

Jesper Bergnordh

Översiktplanarkitekt

Sidansvarig: Jesper Bergnordh
Senast uppdaterad: