Retroaktiv avgiftskontroll

I Lomma kommun ska alla vårdnadshavare betala rätt barnomsorgsavgift. För att åstadkomma det genomför förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid retroaktiv avgiftskontroll. Kontrollen genomförs varje år med två års eftersläpning och i år kontrollerar förvaltningen att rätt avgift har debiterats för år 2022. Den som har betalt för mycket får pengar tillbaka och den som har betalt för lite får en faktura.

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket barnomsorgsavgift du har betalt under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalt, om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Vanliga frågor och svar

Varför gör ni den här kontrollen?

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgsavgiften grundas på hushållets totala inkomst före skatt, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vi vill med kontrollen följa upp att alla betalt rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt att betala tillbaka som att kräva in pengar.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Kommunstyrelsen beviljade Barn- och utbildningsnämnden medel för införandet av retroaktiv avgiftskontroll den 19 juni 2019. Beslutet innebär att avgiftskontroll genomförs med start år 2020 genom att den taxerade årsinkomsten från Skatteverket för 2018 jämförs med den inlämnade inkomstuppgiften till kommunen för samma år. Avgiftskontrollen kommer därefter att genomföras varje år med syfte att alla ska betala rätt avgift.

Hur har kontrollen gått till?

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om årsinkomsterna för 2022. Sedan delar vi din årsinkomst med 12, och får fram en beräknad månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp du skulle ha betalt. Belopp mindre än 600 kr för hela 2022 kommer inte att faktureras eller återbetalas.

Varför kontrollerar ni mot 2022, så långt bakåt i tiden?

Avgiftskontrollen genomförs med två års eftersläpning eftersom inkomstuppgifter från Skatteverket finns tillgängliga att hämta först vid årsskiftet efter det år som gäller. Tex kan uppgifterna för 2022 tidigast hämtas i början av 2024.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Vad räknas som inkomst?

Som avgiftsgrundande inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster och bidrag som omfattas av inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Detta är till exempel lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (även inkomst från utlandet), föräldrapenning, pension (ej barnpension), sjukersättning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning och vårdbidrag för vård och tillsyn.

Om du har betalat för mycket eller för lite barnomsorgsavgift?

Visar det sig att de uppgifter om inkomst du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten så innebär det att kommunen i efterhand justerar barnomsorgsavgiften för kontrollåret. Har du betalt för lite får du en faktura. Om fakturan inte betalas inom angiven tid lämnas ärendet över till Inkassobolaget Intrum efter en påminnelse. Har du betalat för mycket barnomsorgsavgift för aktuellt kontrollår kommer vi att återbetala beloppet.

Vad har jag gjort för fel, när jag får en faktura?

Det vanligaste felet är att du inte uppdaterat din inkomstuppgift. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att du inte angett allt som är skattepliktigt i inkomsten, t.ex. ersättning för obekväm arbetstid, övertid, bonus. Eventuella felaktigheter i placeringen kan också vara orsaken till en faktura.

Jag kan inte betala min faktura. Vart ska jag vända mig?

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång, finns möjlighet att ansöka om att få en avbetalningsplan. Det tillkommer en uppläggningskostnad utöver fakturan. Kontakta oss via e-post avgiftskontroll@lomma.se om du vill ansöka om en avbetalningsplan.

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?

Ska du bestrida en faktura behöver vi få in bestridandet skriftligen inom en månad från fakturadatum. Ange tydligt vad det är du bestrider. Uppge ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange fakturanummer, datum och belopp på den faktura som avses. Underlag som styrker ditt bestridande ska bifogas.

Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig. Bestridandet kan antingen mailas till avgiftskontroll@lomma.se eller skickas per brev till: Lomma kommun, UKF-förvaltningen, 234 81 Lomma.

Vi har separerat. Vem ska betala fakturan/få tillbaka pengarna?

Fakturan/utbetalningen skickas till den som var fakturamottagare det år som kontrollen avser. Det är fakturamottagaren som ansvarar för att fakturan betalas. Vi kommer inte dela upp fakturan eller utbetalningen till olika mottagare.

Jag har kontaktat er men ingen handläggare har återkommit.

Vi hanterar ärendena i den ordning de kommer in till oss. Under vissa perioder har vi många ärende och svaret kan då dröja.

Hur kommer jag i kontakt med er?

Skicka din fråga till avgiftskontroll@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kristina Liljenström
Senast uppdaterad: