Slättängsdammarna

Vattendrag och grön växtlighet runtomkring

Nordväst om centrala Lomma ligger Slättängsdammarna, ett tätortsnära rekreationsområde med nio dammar som är en rest från gamla lertäkter. Än idag syns också rester från gamla husgrunder och trädgårdar i naturreservatet. Området är varierat och naturligt. Här kan du vandra längs stigsystemet som delvis löper längs vallarna runt dammarna.

 

Växtligheten i naturreservatet är varierande med både gläntor och bryn som gynnar både fåglar och fladdermöss. Löser du fiskekort kan du fiska i Stora Slättängsdammen. Här nappar bland annat gädda, abborre, id och karp.

Här finns skogspartier med ask, hagtorn och klibbalar med välutvecklade socklar som följd av att de periodvis står under vatten. I de öppna delarna av naturreservatet finns arter som kardvädd, rosenmalva och strandmolke samt den fridlysta orkidén tvåblad. Den ovanliga arten vårtsärv finns i stora mängder i flera av dammarna. Växten har en nyckelroll i dammarnas ekologi, den stabiliserar botten, tar upp näring och utgör föda för växtätande sjöfåglar.

Slättängsområdet har en rik fladdermusfauna som gynnas av det omfattande insektslivet kring dammarna. Fem olika fladdermusarter har observerats kring dammarna, däribland den ovanliga trollfladdermusen som även föder upp sina ungar i området. Området har också en rik fågelfauna, speciellt i dammarna där bland annat skäggdopping och gråhakedopping häckar. Dammarna är också en viktig plats för rastande och övervintrande fåglar.

 • gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • gräva upp växter
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • störa, samla in eller döda däggdjur, kräldjur eller groddjur
 • fiska under perioden 1 april – 15 juni. Övrig tid får fiske endast ske i Slättängsdammen enligt kommunens föreskrifter
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedd väg
 • göra upp öppen eld på annan än särskilt iordningställd plats som är markerade på karta i fastställd skötselplan
 • tippa avfall som trädgårdsavfall, sten, skräp eller dylikt i området
 • tälta eller på annat sätt övernatta
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar
 • rida
 • förstöra eller skada kulturhistoriskt värdefulla element som husgrunder
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: