Domedejla mosse med omgivningar

Vattendrag, gröna träd och buskar

Naturreservatet Domedejla mosse ligger i nordöstra Bjärred, nära gränsen mot Borgeby. Domedejla är ett uppskattat område för rekreation. Här samsas orienterande skolelever med förskoleelever, hundar på promenad och fågelskådare med kikaren i högsta hugg.

Namnet Domedejla kommer från orden ”dome” som betyder ”dimma” och ”dejla” som betyder ”sörja”, vilket antyder en historia av fuktig mark. På 1700-talet fanns här en sjö men området dränerades och sjön försvann på 1930-talet. Idag består Domedejla mosse av skogsmark, vattensamlingar och en slåtteräng. År 2002 bildades ett tolv hektar stort naturreservat för att gynna botaniska och ornitologiska värden och för att skapa ett bestående rekreationsområde.

Slåtterängen i mitten av området sköts av Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred. Den sydvästra delen av naturreservatet består av fuktig mark där du kan hitta typiska arter som bladvass och svärdslilja. Skogen har många olika träd och buskar som björk, ek, alm, lönn, rönn, fläder, tall, gran och lärk.

I gläntor, inne i skogen, går det att hitta de lite ovanligare växterna slåtterblomma och ängsskallra. Här och var kan du även hitta jättebalsamin, som från början är en trädgårdsväxt. På gränsen till väster växer forsythia vilket minner om en tid av gamla odlingar. Området har gott om fåglar med bland annat kärrsångare, rödhake, björktrast, kattuggla och ormvråk.


  • gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten, levande eller döda träd och buskar
  • avsiktligt störa djurlivet
  • gräva upp växter
  • tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande
  • parkera annat än på anvisade platser
  • göra upp eld utom på markerade platser
  • medföra ej kopplad hund
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
  • på ett störande sätt använda radio, bandspelare, CD-spelare eller motsvarande
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: