Bilda förening

Här är lite tips om vad du behöver tänka på om du vill bilda en ny förening.

Hur många måste vi vara?

Något minsta antal personer som måste vara med vid bildandet av en förening finns inte fastlagt. För bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer, varför det kan antas att tre personer också är tillräckligt för att bilda en ideell förening.

Hur går vi tillväga?

Att bilda en förening är inte svårt. Det som behövs är att gruppen bildar är en tillfällig styrelse, (en interimsstyrelse) och skriver ett förslag till stadgar. Den tillfälliga styrelsen samlar intresserade till ett möte där det annonseras att föreningen ska bildas. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon från mötet.

Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till föredragningslista och eventuellt även ett förslag till stadgar. Mötesordföranden har härefter till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:

  1. Fastställande av närvarolista/röstlängd
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av protokollsekreterare
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Fastställande av föredragningslista för mötet
  6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
  7. Fastställande av stadgar för föreningen
  8. Fastställande av namn på föreningen
  9. Val av interimsstyrelse (ordförande samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska det framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.

Föreningen kan sedan ansöka om ett organisationsnummer hos Skatteverket Länk till annan webbplats.. Ett organisationsnummer för en förening kan jämföras med ett personnummer för en person. Det finns inget krav att föreningen måste ha ett organisationsnummer, men för att kunna söka bidrag hos Lomma kommun krävs det att föreningen har ett organisationsnummer.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Moa Briem
Senast uppdaterad: