Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor kring överförmyndarens verksamhet. Klicka på respektive fråga för att se svaret.

Det kan finnas behov av god man när en individ inte klarar av att sköta sina angelägenheter eller om det finns risk för att individen blir utnyttjad. Det kan gälla till exempel vid demenssjukdomar, psykisk sjukdom eller funktionsvariationer.

Av föräldrabalken 11:4 framgår att "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne."

Ett godmanskap ska dock inte anordnas om hjälpbehovet kan tillgodoses med mindre ingripande åtgärder som fullmakt, anhörigbehörighet, framtidsfullmakt eller sociala insatser som boendestöd eller kontaktperson. Sociala insatser beslutas av socialtjänsten. Undersök därför möjligheten om det finns sociala insatser att söka hos socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker.

Individen som behöver hjälp eller dennes anhöriga kan ansöka om god man eller förvaltare. Ansökan skickas till tingsrätten.

Handläggningstiden för utredning av behov av ställföreträdarskap är varierande och beror bland annat på ärendets omfattning och handläggningstiden hos tingsrätten.

Ansökan ska innehålla uppgifter om varför en god man behövs och ett läkarintyg som styrker behovet. Om den som behöver god man (huvudmannen) inte kan ge sitt samtycke bör de närmast anhöriga yttra sig över behovet av godmanskap. Finns det förslag på god man kan detta anges i ansökan. Överförmyndaren prövar den föreslagne gode mannens lämplighet i kronofogdens, polisens och socialtjänstens register och yttrar sig till tingsrätten. Överförmyndaren kan också föreslå god man.

Här kan du läsa mer och ansöka om att bli god man/förvaltare.

Om huvudmannen är folkbokförd i Kävlinge, Lomma eller Staffanstorps kommun skickas ansökan till: Lunds tingsrätt, Box 75, 221 00, LUND

Om huvudmannen är folkbokförd i Burlövs kommun skickas ansökan till: Malmö tingsrätt, Box 265, 201 22, MALMÖ

Ansökan kan också göras digitalt här: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som god man eller förvaltare är du ställföreträdare för en person som saknar förmåga att företräda sig själv vid olika situationer. Det kan handla om ekonomiska, rättsliga och/eller personliga förhållanden. Gode mannen är inte en praktisk utförare av tjänster utan ska ses som ett biträde, en juridisk representant och samordnare av hjälpinsatser. Personen som mottar hjälpen kallas för huvudman.

Den gode mannens eller förvaltarens uppdrag kan variera beroende på behovet av hjälp. Det kan gälla till exempel hjälp med ansökningar till myndigheter eller se till att räkningar blir betalda eller att företräda huvudmannen vid olika rättshandlingar. En god mans uppgift är att samordna insatser och se till att saker blir utförda. Gode mannen är ingen praktisk utförare och ska exempelvis inte tvätta, städa och handla till huvudmannen. En ersättning utbetalas i form av arvode.

Huvudmän får eget info-material i Rollkoll - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (rfs.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen säger att en god man skall vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Överförmyndaren kontrollerar en god mans lämplighet genom att göra kontroller i polisens, kronofogdens och socialtjänstens register. Gode män kan ha olika bakgrund och utbildning. Den gode mannen kan vara en anhörig men kan också vara en utomstående person utan tidigare relation till huvudmannen. Valet av god man styrs i huvudsak av vad huvudmannen har för önskemål och vilket behov som föreligger i det enskilda fallet.

Uppdraget kräver allmänna kunskaper i vardagsekonomi och hur samhället fungerar. Det krävs också att man lär känna sin huvudman och dennes behov för att kunna uppnå den goda livskvalité för huvudmannen som är målet med uppdraget. Tror du att ett uppdrag som god man eller förvaltare kan vara något för dig är du välkommen med en intresseanmälan.

Är du intresserad av uppdrag som god man eller förvaltare ska du fylla i en intresseanmälan.

Lär gärna mer om hur du gör detta på sidan För dig som vill bli god man.

En god man/förvaltare har rätt till ett skäligt arvode. Det är överförmyndaren som beslutar om arvodet vilket sker i samband med granskning av redovisningen. Den som är god man/förvaltare har rätt till arvode och ersättning för kostnader för exempelvis resor, telefonsamtal, brevporto med mera. Överförmyndarna i Burlövs, Kävlinge, Lomma och Staffanstorps kommuner har antagit riktlinjer för bestämmande av arvode. Det går inte att på förhand fastställa hur stort arvodet kommer att bli. Några faktorer som dock påverkar arvodets storlek är:

  • Uppdragets omfattning enligt beslut från tingsrätten (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person)
  • Uppdragets ”svårighetsgrad” och nedlagt arbete under året

Ett normalarvode för ett uppdrag i våra kommuner är 10 % av prisbasbeloppet för förvalta egendom och bevaka rätt och 10 % för sörja för person. Utöver normalarvodet kan man också få en kostnadsersättning enligt schablon som är till för att täcka de utlägg god man/förvaltare haft för att kunna sköta sitt uppdrag, till exempel kostnader för brevporto, telefonsamtal, pärmar och papperskopior. Kostnadsersättningen är 2 % av prisbasbeloppet för det året som uppdraget gäller. Om man har haft utlägg som överskrider kostnadsersättningen enligt schablon kan man begära en faktisk kostnadsersättning mot uppvisande av kvitto. Som god man har man även rätt till rese- eller körersättning för de resor som krävts för att fullgöra uppdraget. För att ha rätt till rese- eller körersättning måste du skicka in körjournal eller kvitton för köpta resor.

Huvudregeln är att det är den som får hjälpen, det vill säga huvudmannen, som betalar kostnaderna för god man. Kommunen betalar kostnaden endast om huvudmannens inkomster eller tillgångar inte överstiger i lagen vissa uppsatta gränser. Gränserna för när huvudmannen respektive kommunen ska betala arvodet och kostnadsersättningen är enligt följande:

Huvudmannen betalar helt eller delvis kostnaderna för den gode mannen om huvudmannens årsinkomst överstiger 2,65 gånger av prisbasbeloppet eller tillgångarna överstiger 2 gånger prisbasbeloppet. Om huvudmannens inkomster eller tillgångar understiger ovanstående belopp, är det kommunen som betalar arvodet. Om huvudmannen ska betala arvodet till den gode mannen så ansvarar gode mannen också för att se till att arbetsgivaravgifter betalas in till Skatteverket.

Riktlinjer för arvode och ersättning till förmyndare, gode män och förvaltare Pdf, 472.8 kB.

Ansökan om uttag skickas in till överförmyndaren via e-tjänst eller blankett.

Är ni två förmyndare som ska ansöka om uttag måste båda förmyndarna skriva under.

Ansökan om uttagstillstånd, god man, förvaltare eller förmyndare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få ett förvaltarfrihetsbevis kontaktar du överförmyndaren antingen via e-post, brev eller telefon. Överförmyndaren nås på 040-641 10 00. Måndag-fredag kl.10.00-12.00 Du kan också skicka e-post till overformyndaren@lomma.se. Väljer du att skicka in din begäran per brev skickar du denna till:

Lomma kommun

Överförmyndarhandläggare

234 81 Lomma

I begäran uppger du namn, adress och personnummer.

Överförmyndaren skickar sedan förvaltarfrihetsbeviset till den folkbokföringsadress som står på personbeviset.

Den 1 juli 2017 infördes i föräldrabalkens 17 kapitel vissa behörighetsregler för anhöriga till personer som uppenbart inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Anhörigbehörigheten gäller utan att särskild fullmakt upprättas men omfattar bara ordinära åtgärder med anknytning till den dagliga livsföringen. Make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn är i tur och ordning behöriga att företräda den enskilde. Vad som ingår i behörigheten kan variera för olika individer och får bestämmas med utgångspunkt i den enskildes livssituation och behov. Normalt är det fråga om att betala räkningar, lämna in deklarationer eller att ansöka om olika bidrag.

Anhörigbehörigheten gäller inte frågor som redan sköts av god man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare. Överförmyndaren utövar inte tillsyn över anhörigbehörigheten.

Behörighet för anhöriga vid bankaffärer 2017(swedishbankers.se) Länk till annan webbplats.

Från den 1 juli år 2017 gäller lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Framtidsfullmakten innebär att en person (fullmaktsgivare) kan utse någon (fullmaktshavare) att företräda denne när fullmaktsgivaren i framtiden inte längre kan göra det själv.

För att en framtidsfullmakt ska gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Bland annat ska framtidsfullmakten vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Personen i fråga (fullmaktsgivaren) måste förstå vad denne gör när framtidsfullmakten upprättas. Av fullmakten ska framgå:

- Att det är en framtidsfullmakt

- Vem som är fullmaktshavare

- Fullmaktens omfattning och eventuella villkor

Fullmaktshavaren ska agera lojalt och samråda med fullmaktsgivaren i den mån det är möjligt. Fullmaktshavaren måste som regel inte redovisa sitt uppdrag till någon myndighet. Överförmyndaren kan dock bli involverade om det finns misstanke om att fullmaktshavaren missbrukar sitt förtroende. Då kan överförmyndaren begära redovisning av uppdraget.

Eftersom framtidsfullmakten är en privat överenskommelse har överförmyndaren varken blanketter eller synpunkter på hur en framtidsfullmakt ska se ut eller vad den ska omfatta. Överförmyndaren kan alltså inte svara på frågor kring innehållet eller upprättandet av en framtidsfullmakt utan kontakt får tas med en jurist eller annan sakkunnig om det finns behov av hjälp och rådgivning. Överförmyndaren utövar inte tillsyn över framtidsfullmakter.

Faktablad_framtidsfullmakt (swedishbankers.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Postadress:

Lomma kommun
Överförmyndaren
234 81 Lomma

e-post: overformyndaren@lomma.se

Telefon: 040 - 641 10 00

Telefontid:

  • Måndag: 10:00 - 12:00
  • Tisdag: 10:00 - 12:00
  • Onsdag: 10:00 - 12:00
  • Torsdag: 10:00 - 12:00
  • Fredag: 10:00 - 12:00
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Rebecka Kärrholm

Senast uppdaterad: