Miljö i lokaler för undervisning

Den som vill bedriva skola, förskola och fritidshem måste anmäla detta till miljöenheten. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillståndsmyndigheten beslutar något annat.

Syftet med anmälningsplikten är att miljö- och byggnadsnämnden ska få kännedom om nya verksamheter och möjlighet att kunna påverka till exempel lokalernas utformning eller inredning. Anmälan om nya lokaler bör därför göras i ett tidigt skede, så det kan finnas möjlighet att förändra lokalerna om synpunkter inkommer i samband med anmälan.

Egenkontroll - ett krav och ett kvalitetsverktyg

Skolor, förskolor och fritidshem är anmälningspliktiga enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För dessa lokaler gäller Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du som driver verksamheten har ansvaret för att se till att lagstiftningen och myndighetens krav efterlevs genom egenkontroll.

En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa följande: hur riskfaktorer kan elimineras, hur du säkerställer att lokalerna är bra, och hur verksamheten tar hänsyn till såväl hälsa som miljö. Exempel på riskfaktorer är fukt, mögel, radon, brister i ventilationen, avfallshantering, otillräcklig städning, smittspridning, kemikaliehantering och annat som kan påverka hälsan och miljön negativt.

Luftomsättning

I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m² golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor. Om koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelmässigt överstiger 1 000 parts per million (ppm), bör detta ses som en indikation på att ventilationen inte är tillfredsställande.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: