Hemsjukvård

Som kommuninvånare har du rätt till hemsjukvård om du inte kan ta dig själv eller med assistans till regionens enheter, till exempel en vårdcentral, för att få sjukvård.

Hemsjukvård är alltid tidsbegränsad och du kan bara få hemsjukvård under den tid du inte kan ta dig till vårdcentralen. Du som bor på särskilt boende eller vistas på Korttidsenheten tillhör automatiskt hemsjukvården.

Sjuksköterska i hemsjukvård

Sjuksköterskan i hemsjukvården utför många olika sjukvårdsinsatser. Det kan röra sig om sårbehandling, dosettdelning av läkemedel, smärtlindrande behandling, läkemedelsbehandling i form av injektion eller hjälp med näringstillförsel i dropp eller sond. Sjuksköterskan kan också hjälpa till med rådgivning vid inkontinensbesvär och skriva ut inkontinenshjälpmedel till dig.

Kvalitetsarbete

I Lomma kommun arbetar vi kontinuerligt med att förbättra hemsjukvården och en del i förbättringsarbetet är att registrera utförda hälso– och sjukvårdsuppgifter i olika nationella kvalitetsregister. Socialförvaltningen är ansluten till kvalitetsregistren Svenska Palliativregistret och Senior alert.

Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att personer i livets slutskede ska få en god vård utifrån sina individuella behov. Mer information hittar du på Svenska palliativregistret Länk till annan webbplats.

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att säkra det förebyggande arbetet för personer som har risk för fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Mer information hittar du på Senior alert. Länk till annan webbplats.

Om du inte vill att vi ska registrera dina uppgifter har du rätt att säga nej. Kontakta din ansvariga sjuksköterska i kommunen.

Samtycke

När du blivit inskriven i hemsjukvården behöver vi ditt samtycke till att sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och omsorgspersonal får ta del av din journal. Samtycket omfattar även att personal, vid behov, får ta kontakt med annan vårdgivare angående din vård och behandling.

Du har rätt att få information om vem/vilka som läser och skriver i din journal och rätt att neka att viss personal får läsa eller ta del av din journal. Ditt samtycke dokumenteras i din journal.

Välkommen att kontakta kommunen vid frågor.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Malin Ask

Senast uppdaterad: