Kvalitet och styrande dokument

Nyckeln till att förskola, förskoleklass, skola och fritidshem ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning, är ett framgångsrikt kvalitetsarbete.

Rektor

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole-och skolenhetsnivå. Förskolan styrs av en läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten. Rektorn ansvarar för att förskolans verksamhet följer läroplanen, och förskolan kan också ha egna mål för verksamheten.

Huvudman

Uppföljning av våra pedagogiska verksamheter följer en gemensam årsrytm baserat på det kommunala och statliga uppdraget. Rektorer och pedagoger analyserar och redovisar olika kvalitetsområden.

Förvaltningen sammanställer materialet och gör en övergripande analys och bildar underlag för kvalitetsdialog med huvudmannen. Dialog sker på Lärstämman där huvudman, förvaltning, rektorer medverkar och gemensamt drar slutsatser utifrån materialet.

Skolinspektionen

Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av Lomma kommun 2017 och 2021. I samband med tillsynen framkom att huvudmannen uppfyller författningarnas krav.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Jonas Hällström
Senast uppdaterad: